Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Ngành Giáo dục thành phố Vũng Tàu tổ chức dạy và học kỹ năng sống trong trường học.
08:15 | 18/09/2019 Print   E-mail    

Nhằm tổ chức hiệu quả công tác dạy và học kỹ năng sống trong trường học đảm bảo các nội dung giáo dục, chất lượng giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa theo quy định tại Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 về việc ban hành quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo, vừa qua, Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 698/PGDĐT ngày 04/9/2019 gửi Hiệu trưởng các Trường mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố về việc tổ chức dạy và học kỹ năng sống trong trường học.

Theo đó, Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu đề nghị Hiệu trưởng các Trường mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố về việc quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống, cụ thể như sau:

Thứ nhất, về nội dung, chương trình: Hoạt động giáo dục kỹ năng sống giúp cho học sinh hình thành và phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực, lành mạnh trong việc ứng xử các tình huống của cuộc sống cá nhân và tham gia đời sống xã hội, qua đó hoàn thiện nhân cách và định hướng phát triển bản thân tốt hơn dựa trên nển tảng các giá trị sống; Giáo dục kỹ năng sống phải được lồng ghép tích hợp nội dung trong các môn học chính khóa, tổ chức tiết dạy thực hành kỹ năng sống phải được thực hiện trong giờ ngoại khóa trên tinh thần tự nguyện của học sinh không ảnh hưởng tới thời khóa biểu và chương trình dạy và học của nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Thứ 2, về thời lượng dạy kỹ năng sống: Đối với các Trường mầm non là 30 phút/tiết, Tiểu học là 40 phút/tiết; THCS là 45 phút/tiết.

Thứ 3, đối với giáo viên tham gia giảng dạy: Giáo viên phải là người có đủ điều kiện về sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Giáo viên tham gia dạy kỹ năng sống đảm bảo chuẩn về trình độ theo Luật giáo dục mới và điều lệ trường học, phù hợp với các môn được giảng dạy trong nhà trường, có trình độ nghiệp vụ sư phạm hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan.

Thứ 4, đối với giáo trình và tài liệu giảng dạy: Có đủ giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt. Nếu giáo trình, tài liệu tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động. Giáo trình hiện tại là “Thực hành kỹ năng sống”-TS Phan Quốc Việt – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và “Thực hành kỹ năng sống”- PGS.TS Huỳnh Văn Sơn-Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Thứ 5, công tác quản lý, lưu giữ hồ sơ bao gồm: Hồ sơ đăng ký, danh sách người dạy, danh sách người học, kế hoạch, tài liệu, hồ sơ tài chính theo quy định hiện hành.

Thứ 6, về kinh phí: Thực hiện theo quy định của UBND thành phố Vũng Tàu.

Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu đề nghị Hiệu trưởng các Trường mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Văn bản này. Hiệu trường các Trường chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước, quản lý giáo dục trong việc thực hiện quy định giáo dục kỹ năng sống./.

Tin: Bằng Lăng, BBT