An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Phát huy vai trò của công tác dân vận trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại thành phố Vũng Tàu.
08:41 | 12/10/2019 Print   E-mail    

Kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2019). 

Phát huy vai trò của công tác dân vận trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại thành phố Vũng Tàu.

--------------------- 

Công tác dân vận là một mặt công tác cơ bản của Đảng, góp phần quan trọng vào việc củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, công tác dân vận được tiếp tục đẩy mạnh, thực sự là cầu nối giữa “ý Đảng” với “lòng dân”, phát huy sức dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Vũng Tàu, nội dung và phương thức công tác dân vận tại thành phố Vũng Tàu ngày càng được đổi mới, bám sát tình hình thực tiễn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Nội dung công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Các cấp, các ngành, địa phương tại thành phố Vũng Tàu đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát huy vai trò của công tác dân vận trong vận động nhân dân nhặt rác bãi biển Vũng Tàu

Những năm qua, vượt qua những khó khăn thách thức, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự nỗ lực, cố gắng của các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội của thành phố Vũng Tàu đã có chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tình hình nhân dân ổn định. Ðạt được những kết quả trên, có sự đóng góp rất quan trọng của công tác dân vận. Theo thống kê của thành phố Vũng Tàu thì trong 10 năm qua (từ năm 2009 đến nay), thành phố có 1.449 mô hình và 216 điển hình “dân vận khéo” được đăng ký; có 1.165 mô hình và 82 điển hình thực hiện đạt kết quả. Đặc biệt phong trào “dân vận khéo” đã gắn với thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, mang lại những động lực mới, phát huy mọi nguồn lực của xã hội, góp phần thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, trên lĩnh vực kinh tế-xã hội giai đoạn 2009-2019, thành phố Vũng Tàu có 819 mô hình “dân vận khéo”, trong đó có 605 mô hình thực hiện đạt kết quả, gắn với việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” và thực hiện nhiệm vụ và chủ trương của thành phố về phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, phát triển dịch vụ du lịch…đã góp phần xóa đói giảm nghèo, khuyến khích sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng. Ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết hợp hài hòa giữa lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân của nhân với lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp. Trên lĩnh vực An ninh-quốc phòng thì UBND 17 phường, xã đã đăng ký 351 mô hình “dân vận khéo”, trong đó thực hiện hiệu quả 306 mô hình. Các mô hình nổi bật như: phường Rạch Dừa, tuyến đường tự quản của các phường 1, 3, 4, 7, Thắng Tam…đã thực hiện có hiệu quả.

Tại các phường, xã của thành phố Vũng Tàu, khối dân vận như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ chú trọng đổi mới, sáng tạo các hình thức tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, từ đó tích cực tham gia các phong trào do thành phố Vũng Tàu phát động ở địa phương. Các phong trào vận động nhân dân như chung tay xây dựng thành phố Vũng Tàu ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện và ấn tượng; vận động người dân và du khách bỏ rác đúng nơi quy định, trồng và chăm sóc cây xanh; bảo vệ môi trường, nhặt rác bãi biển…Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tại thành phố Vũng Tàu luôn quan tâm, giải quyết có hiệu quả hơn những bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; tăng cường đối thoại, tiếp dân, nhất là đối với những vấn đề khiếu kiện phức tạp, đông người; đồng thời, tiếp nhận góp ý của nhân dân, công khai “đường dây nóng”, phân công trách nhiệm giải quyết, trả lời phản ánh, kiến nghị chính đáng của nhân dân; xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân thành phố Vũng Tàu thực hiện giám sát, phản biện; phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo bà Lê Thị Thanh Bình - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Vũng Tàu thì: Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò của công tác Dân vận trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tạo được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân thì các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tại thành phố Vũng Tàu cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đồng thời kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua về công tác dân vận, chúng ta hy vọng rằng, trong thời gian tới, hệ thống dân vận các cấp tại thành phố Vũng Tàu sẽ làm tốt công tác vận động quần chúng, tiếp tục góp phần tạo sự ổn định xã hội, thúc đẩy nền kinh tế - xã hội của thành phố Vũng ngày càng phát triển./.

Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT