Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Triển khai định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
04:20 | 30/10/2019 Print   E-mail    

Ngày 28/10/2019 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 5593/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 41-CTr/TU ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu về thực hiện NQ số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc và đầy đủ những nội dung đề ra của Chương trình hành động số 41-CTr/TU của Thành ủy Vũng Tàu về thực hiện NQ số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp tại thành phố Vũng Tàu và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trở thành nhân tố quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội.

Nội dung thực hiện được tập trung vào:

Thứ nhất là thực hiện phố biến, quán triệt Nghị quyết: Nâng cao nhận thức của CBCC và các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công nghiệp đối với sự phát triển bền vững của địa phương; nắm bắt, hiểu rõ mục tiêu, phương hướng phát triển công nghiệp, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển công nghiệp của các cấp ủy đảng, chính quyền, cũng như trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc tham gia phát triển công nghiệp tại địa phương.

Thứ 2 là nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công nghiệp: Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng việc rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về công nghiệp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Phối hợp với ác Sở, ban, ngành của Tỉnh thực hiện triển khai và hoàn thành việc quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực công nghiệp; Khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức đào tạo nhân lực, nhất là khuyến khích các doanh nhiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó là việc thu hút đầu tư, tạo lập môi rường đầu tư, kinh doanh thuận lợi

Thứ 3 là phân bố không gian, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp: Phối hợp với ác Sở, ban, ngành của Tỉnh thực hiện điều chỉnh phân bố không gian công nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế tại địa phương; Xây dựng các tiêu chí cụ thể để phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp đảm bảo trọng tâm, trọng điểm; Tư vấn hỗ trợ về đất đai, tài chính, tín dụng, thuế…

Thứ 4 là phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên: Phối hợp với các Sở, ban, ngành của Tỉnh lựa chọn một số ngành công nghiệp ưu tiên phát triển phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tê-xã hội tại địa phương như công nghiệp hóa dầu, công nghiệp dịch vụ dầu khí, công nghệ thông tin viễn thông, phát triển dự án trung tâm điện lực Long Sơn, giày da, dệt may, cảng biển…

Thứ 5 là ứng dụng khoa học công nghệ cho phát triển công nghiệp: Triển khai có hiệu quả chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020; Ưu tiên sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện môi trường đầu tư trên địa bàn.

Thứ 6 là bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu trong quá trình phát triển công nghiệp.

Thứ 7 là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách phát triển công nghiệp.

Ở mỗi nội dung, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã phân công cụ thể, thời gian cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị thực hiện. UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Quyết định này./.

Tin: Bằng Lăng, BBT