An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Thực hiện Đề án thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2018-2020 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
04:28 | 06/11/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án thành lập và nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2017-2020, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Kế hoạch số 6140/KH-UBND ngày 04/11/2019 về thực hiện Đề án thành lập và nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nhằm thực hiện nghiêm túc và đầy đủ những nội dung đề ra của kế hoạch thực hiện Đề án thành lập và nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được phê duyệt tại Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Đưa các nội dung mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong kế hoạch của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trở thành những công việc cụ thể trong kế hoạch, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và đảm bảo tính khả thi; Việc thành lập Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau phải có sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và sự tham gia giúp đỡ của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; Tạo mối quan hệ giữa người cao tuổi với chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức khác ở địa phương và cộng đồng nhằm góp phần thực hiện tốt hơn quyền và lợi ích của người cao tuổi.

Các công việc, nhiệm vụ cụ thể của kế hoạch cần được tập trung vào:

Thứ nhất là truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau về người cao tuổi: Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác động và hiệu quả của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thông qua cách tiếp cận liên thế hệ, tự giúp nhau dựa vào cộng đồng để góp phần thực hiện chỉ tiêu trong chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi, góp phần chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; Tuyên truyền về gương điển hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và tác động của mô hình trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Thứ 2 là huy động nguồn lực, vận động các tổ chức, xã hội, doanh nghiệp tham gia nhân rộng Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau: Vận động nguồn lực từ nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội, các hội đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Huy động nguồn tài chính hợp pháp hỗ trợ cho các câu lạc bộ; Thúc đẩy các địa phương, tổ chức Hội người cao tuổi các cấp tự quản, tự xây dựng, quản lý và huy động  nguồn lực để nhân rộng Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Thứ 3, các cơ quan, ban, ngành thành phố có liên quan và các địa phương cần có sự phối hợp để tạo điều kiện hỗ trợ thành lập và hoạt động của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau: Phấn đấu đến năm 2020 toàn thành phố có ít nhất 02 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Định hướng cho các năm tiếp theo với lộ trình từng năm phù hợp với mục tiêu của Tỉnh đề ra.

Ở mỗi nội dung, nhiệm vụ của kế hoạch, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã phân công nhiệm vụ và thời gian thực hiện cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội có liên quan thực hiện.

Căn cứ Kế hoạch này, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố Thông qua Phòng Lao động Thương binh và xã hội./.

Tin: Bằng Lăng, BBT