An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc: Biểu dương sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.
08:35 | 18/11/2019 Print   E-mail    

Kỷ niệm 89 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019). 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc: Biểu dương sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

--------------

Trong những năm qua, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã thực sự trở thành ngày hội của người dân, qua đó, các cộng đồng dân cư thêm gắn bó, đoàn kết hơn. Đây là ngày hội mang nhiều ý nghĩa thiết thực và sâu sắc; là dịp để người dân ở các khu dân cư trên địa bàn thành phố Vũng Tàu thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, đồng tâm hiệp lực xây dựng đời sống văn hóa; là chất keo vững chắc gắn kết cộng đồng, tạo ra sức mạnh tổng hợp để chung sức, chung lòng, chung tay thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. 

(Các tổ chức Đoàn thể phường 9 thành phố Vũng Tàu đoàn kết, dọn vệ sinh khu vực Bờ kè, chung tay xây dựng thành phố văn minh, xanh, sạch, đẹp) 

Tại thành phố Vũng Tàu, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hàng năm đã diễn ra với nhiều hình thức phong phú, thích hợp với từng địa phương, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thực sự đã trở thành ngày hội toàn dân, là hình thức tập hợp và biểu dương lực lượng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đây, một mặt đã thể hiện rõ ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc của Ngày hội; mặt khác, qua thực tiễn cho thấy chủ trương đề ra và chỉ đạo thực hiện Ngày hội là hoàn toàn đúng đắn, đáp ứng được yêu cầu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Ngày hội đã trở thành một nội dung quan trọng của công tác Mặt trận và ngày càng thể hiện sức sống bền vững trong đông đảo quần chúng nhân dân. Thông qua Ngày hội, quần chúng nhân dân ở hầu khắp các khu dân cư đều tích cực tham gia xây dựng thiết chế văn hoá, các mô hình văn hoá như khu dân cư văn hoá, nhà văn hoá, gia đình văn hoá; thực hiện nếp sống văn minh, tiến bộ trong mọi sinh hoạt cộng đồng (việc cưới, việc tang, lễ hội, văn nghệ, thể dục thể thao…). Hàng năm, số hộ gia đình văn hoá, khu dân cư tiên tiến và khu dân cư văn hoá tại thành phố Vũng Tàu ngày càng tăng.

Các địa phương tại thành phố Vũng Tàu đã gắn liền ngày hội với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là tiền đề quy tụ, thúc đẩy các phong trào, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, tổ chức xã hội, tạo nên sự thống nhất trong đa dạng, tất cả hướng về cơ sở, khu dân cư, đến mỗi gia đình, mỗi người dân, mang lại hiệu quả thiết thực. Ngày hội đã khơi dậy những truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc, như: tình đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau; văn hoá khu dân cư với những yếu tố nhân văn có cội nguồn từ hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước mà không sức mạnh nào có thể thắng nổi. Với những nội dung thiết thực, Ngày hội đã đáp ứng đúng nguyện vọng thiết tha và chính đáng của nhân dân, qua đó động viên, quy tụ toàn dân tham gia các phong trào thi đua ái quốc.

Với phương châm "lấy sức dân để tổ chức đời sống cho dân", ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân các khu dân cư tại thành phố Vũng Tàu hưởng ứng và nhiệt tình tham gia. Ngày hội Đại đoàn kết toàn đân tộc ở khu dân cư góp phần động viên các tầng lớp nhân dân ở cơ sở phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương. Ngày hội đã khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc cùng với Đảng, Nhà nước đẩy mạnh việc xã hội hoá các cuộc vận động. Thông qua Ngày hội, nhiều khu dân cư đã sáng tạo ra các hình thức giúp đỡ nhau, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, như: giúp nhau chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mở mang ngành nghề, giải quyết việc làm… Ở hầu hết các địa phương tại thành phố Vũng Tàu, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã có mối liên hệ chặt chẽ với các cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", xây dựng "Quỹ vì người nghèo".

Theo ông Huỳnh Quang Vinh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũng Tàu thì: Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2019 có ý nghĩa quan trọng khi mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ngày hội còn là dịp để các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương tại thành phố Vũng Tàu tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời, đánh giá, biểu dương kết quả 01 năm triển khai công tác của Mặt trận và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở, khu dân cư; nhất là việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Có thể thấy rằng, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã khơi dậy mọi nguồn lực từ mỗi con người, gia đình, mỗi cộng đồng khu dân cư phát huy cao độ sức mạnh đoàn kết từ cơ sở để tạo nên sức mạnh chung của cả cộng đồng dân tộc. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân (18/11) hằng năm đã, đang và sẽ ngày càng mở rộng và không ngừng được phát huy, được nâng cao về hình thức tổ chức và nội dung Ngày hội. Với tất cả những kết quả và kinh nghiệm quý báu đã có được trong quá trình vận động, tổ chức tập hợp nhân dân để tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, ngày hội ngày càng được nâng cao chất lượng, hiệu quả và đóng góp nhiều hơn cho việc xây dựng và phát triển của công tác Mặt trận ở cơ sở./.

Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn