Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Đảng ủy phường Thắng Tam tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Kết luận 57-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X)
06:50 | 02/12/2019 Print   E-mail    

Sáng ngày 29/11, Đảng ủy phường Thắng Tam tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Kết luận 57-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX) về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; về công tác dân tộc; về công tác tôn giáo”. Bà Cấn Thị Thu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị. Tham dự có các quý vị trong Ban Chấp hành Đảng bộ; Đại diện lãnh đạo UBND, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, Công an, Quân sự phường; Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Description: C:\Users\Admin\Desktop\78164824_1462428250571483_1223808294854852608_n.jpg

Ông Nguyễn Đăng Thi, Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo kết quả tại hội nghị

Qua 10 năm triển khai hực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 03/11/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX) “về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; về công tác dân tộc; về công tác tôn giáo”, đã làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, công tác tôn giáo trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường chú trọng công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là về đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; chăm lo sự nghiệp giáo dục - đào tạo, sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh góp phần thiết thực chăm lo đời sống cho các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người có công với nước; thông qua phong trào thi đua để đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận, các đoàn thể ngày càng tăng cường tập hợp, thu hút thêm nhiều đoàn viên, hội viên mới, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các gia đình dân tộc thiểu số ở địa phương tham gia các tổ chức tại địa phương.

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như: chưa phát huy hết vai trò, sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân; Vẫn còn tình trạng một số hộ chưa có ý chí vươn lên thoát nghèo, còn trông chờ ỷ lại chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo; Việc xây dựng cốt cán trong đồng bào có đạo gặp khó khăn. Do một số cấp ủy chi bộ chưa thật sự quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện nội dung của Kết luận 57-KL/TW; Do địa bàn phường đồng bào có đạo chiếm tỷ lệ rất ít (Công giáo, Tin lành, Cao đài, Hòa Hảo) và sống rải rác, không tập trung thành vùng, do đó việc phát hiện người có uy tín và xây dựng cốt cán gặp rất nhiều khó khăn.

Kết luận tại hội nghị, bà Cấn Thị Thu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường yêu cầu chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội phường tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân; tập trung tuyên truyền trong nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết, về tôn giáo, dân tộc; chăm lo công tác xoá đói giảm nghèo; Thường xuyên rà soát, củng cố lực lượng cốt cán, chú trọng cốt cán trong đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số để nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của người dân./.

Tin, ảnh: Hồng Như, BBT