Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Bà Rịa- Vũng Tàu quy định tài sản sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập.
02:00 | 03/01/2020 Print   E-mail    

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 ban hành Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Theo đó đối tượng áp dụng là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trừ đơn vị sự nghiệp của Đảng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập..

Xe ô tô chuyên dùng là một trong những tài sản có giá trị vào mục đích kinh doanh của các đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Quyết định này

Tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là: Xe ô tô chuyên dùng và tàu, thuyền các loại.và tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản.

Đối với Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê đã có ý kiến thẩm định của Sở Tài chính trước ngày Quyết định này có hiệu lực, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tiếp thu ý kiến thẩm định, hoàn thiện Đề án và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

UBND Tỉnh giao Sở Tài chính có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định này./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT