Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Bà Rịa- Vũng Tàu thông qua Đề án phát triển Đô thị thông minh.
07:21 | 05/01/2020 Print   E-mail    

 

Hội đồng nhân  dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa ban hành Nghị quyết số 112/2019/NQ-HĐND về việc thông qua “Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai đoạn 2020-2022, định hướng đến 2025, tầm nhìn đến 2030”với phạm vi phát triển đô thị thông minh với trọng tâm trong giai đoạn từ nay đến năm 2022 tập trung ở 07 lĩnh vực như Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, y tế, Du lịch, Giao thông Vận tải, Công an ở tại thành phố Vũng Tàu. 

Xây dựng đô thị thông minh tức là ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT) và các giải pháp đồng bộ vào các ngành kinh tế-xã hội, nâng cao hiệu quả, năng lực quản lý nhà nước, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên tinh thần thận trọng, tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường nguồn lực xã hội hóa, giảm áp lực chi ngân sách, bộ máy tinh gọn phù hợp với chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. đđồng thời đòi hỏi một quá trình đổi mới không chỉ phương tiện, thiết bị mà quan trọng hơn là đổi mới quy trình, phương thức hợp tác và thay đổi thói quen của con người, lấy người dân làm trung tâm, các ứng dụng công nghệ thông tin phải cải thiện và nâng cao tính tiện lợi hơn cho người dân; giúp cho cơ quan chính quyền điều hành và quản trị xã hội tốt hơn, hiệu quả hơn, từ đó làm cho các mặt đời sống an sinh xã hội được cải thiện tốt hơn. Quá trình xây dựng đô thị thông minh phải có sự kế thừa và phát huy thành quả ứng dụng công nghệ thông tin trước đó, tránh đầu tư trùng lắp gây lãng phí xã hội. Ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho đô thị thông minh và lựa chọn các lĩnh vực ưu tiên cho phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Nâng cao cải cách hành chính, chính quyền điện tử là một trong những tiêu chí hướng đến của đô thị thông minh

Với mục tiêu xây dựng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trở thành đô thị thông minh với trọng tâm là xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh tập trung của Tỉnh, lấy chính quyền điện tử làm nòng cốt nâng cao hiệu quả, năng lực quản lý nhà nước, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; tạo ra kênh thông tin kết nối chặt chẽ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước, giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp và tổ chức nhằm phục vụ, lắng nghe phản hồi của nhân dân để xử lý, điều chỉnh kịp thời đáp ứng nhu cầu của nhân dân, xã hội, tạo nền tảng vững chắc góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch xây dựng và phát triển kinh tế xã hội- an ninh quốc phòng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Với các mục tiêu như giai đoạn 2020-2022 là hoàn thiện việc xây dựng cơ sở pháp lý; triển khai thí điểm 07 lĩnh vực và 01 địa phương là Thông tin và Truyền thông,Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Du lịch, Giao thông Vận tải, Công an ở tại thành phố Vũng Tàu; Giai đoạn 2023-2025: Cơ bản hoàn thành xây dựng đô thị thông minh của tỉnh, thông minh hóa các ứng dụng trong quản lý điều hành và các ứng dụng thông minh phục vụ cho doanh nghiệp, người dân và du khách. Chuyển quản lý đô thị từ truyền thống sang quản lý trên dữ liệu số; giai đoạn đến năm 2030 thì Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp cận được với các đô thị thông minh trong khu vực và trên thế giới dựa trên 6 lĩnh vực chủ yếu: Nền kinh tế thông minh; Quản trị thông minh; Môi trường thông minh; Giao thông thông minh; Cư dân thông minh; Cuộc sống văn minh và một số lĩnh vực khác./

                                                 Tin, ảnh: Việt Bách, BBT