Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Các đơn vị sự nghiệp được thuê dịch vụ kế toán.
08:27 | 08/01/2020 Print   E-mail    

Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa có văn bản hướng dẫn thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại các đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh.

Theo đó việc thực hiện thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán thì căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán, tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 22 quy định việc Thuê dich vụ làm kế toán, dich vụ làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán; đơn vi kế toán trong lĩnh vực kinh doanh; tổ chức, đơn vi sự nghiêp không sử dụng ngân sách nhà nước và đơn vi kế toán khác quy đinh tại khoản 3 Điều 3 Nghị đinh này được thuê đơn vi kinh doanh dich vụ kế toán để làm kế toán hoặc làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán. Tổ chức đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước có thể thuê đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để làm kế toán hoăc làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán do người đai diên theo pháp luât của đơn vị quyết định; Đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán khi cử người làm dịch vụ kế toán cho khách hàng phải đảm bảo quy định tai khoản 1 Điều 51, Điều 56, Điều 58 Luật kế toán và không thuộc các trường hợp không được làm kế toán hoặc không được cung cấp dịch vụ kế toán quy định tai Điều 19 và Điều 25 Nghị định này; Đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán khi cử người làm dịch vụ kế toán trưởng, phụ trách kế toán cho khách hàng phải đảm bảo quy định tai Điều 56, 58 Luật kế toán, Điều 21 Nghị định này và không thuộc các trường hợp không được làm kế toán hoặc không được cung cấp dịch vụ kế toán quy định tai Điều 19 và Điều 25 Nghị định này.”

Như vậy, đối với các trường học, đơn vị  hiện nay chưa bố trí người làm công tác kế toán, có thể thuê đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để làm kế toán hoặc làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ nêu trên. Thẩm quyền quyết định thuê đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để làm kế toán hoặc làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán do người đại diện theo pháp luật của đơn vị quyết định. Đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán khi cử người làm dịch vụ kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán cho đơn vị sự nghiệp phải đảm bảo các quy định tại Khoản 2 và 3 Điều 22 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ nêu trên. Nguồn kinh phí thực hiện: từ nguồn kinh phí tự chủ được giao của đơn vị sự nghiệp.

Đối với danh sách các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán đủ tiêu chuẩn theo quy định thì căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ, tại Khoản 5 Điều 3 quy định:Đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán bao gồm doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán, chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tai Việt Nam, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới tai Việt Nam.”và vừa qua Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch đầu tư cũng đã có danh sách các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán đủ tiêu chuẩn trên địa bàn tỉnh. Do đó, trường hợp các trường học hiện nay chưa bố trí người làm công tác kế toán, có nhu cầu thuê đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để làm kế toán hoặc làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán, có thể liên hệ các doanh nghiệp có kinh doanh dịch vụ kế toán theo danh sách đính kèm Công văn số 2850/SKHĐT-DN ngày 11/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện.

Về nội dung hướng dẫn khung định mức đơn giá dịch vụ, quy trình, thủ tục thuê đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán thì căn cứ Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định: “Tổ chức đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước có thể thuê đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để làm kế toán hoặc làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán do người đai diện theo pháp luât của đơn vi quyết đinh.” Như vậy việc thuê đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để làm kế toán hoặc làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán do người đại diện theo pháp luật của đơn vị quyết định, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ. Do đó, giá thuê dịch vụ do thủ trưởng đơn vị quyết định, trên cơ sở thỏa thuận với đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán và nguồn kinh phí tự chủ được giao của đơn vị./.

Tin: Kim Nguyễn, BBT