Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Nghị quyết nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh lớp 3 đến lớp 12
08:31 | 08/01/2020 Print   E-mail    

 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 123/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 nghị quyết về việc nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 từ năm học 2019 - 2020 đến năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí tăng 02 tiết/tuần đối với môn học tiếng Anh tại các trường công lập.với thời gian áp dụng từ năm học 2019-2020 đến năm học 2024-2025. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23 tháng 12 năm 2019.

Theo đó đối tượng áp dụng là học sinh các trường phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 (không áp dụng đối với học sinh chuyên Anh);Giáo viên dạy tiếng Anh đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các tổ chức, cá nhân, cơ quan nhà nước có liên quan.

Thời lượng học tiếng Anh của các cấp học từ lớp 3 đến lớp 12 tại các trường phổ thông theo quy định của Nghị quyết này từ năm học 2019-2020 đến năm học 2024-2025 như sau lớp 3 đến lớp 5 thời lượng sau khi tăng 2 tiết là 6 tiết/ tuần; lớp 6 đến lớp 8 thời lượng sau khi tăng 2 tiết là 5 tiết/1 tuần, riêng lớp 9 là 4 tiết/1 tuần; còn lớp 10 đến lớp 12 thời lượng sau khi tăng 2 tiết là 5 tiết/1 tuần.

Học sinh các trường phổ thông là đối tượng được áp dụng nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh tại Nghị quyết này

Tiêu chí đánh giá kết quả nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh của học sinh được thực hiện thông qua kết quả thi cuối năm học, thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Học sinh đạt chuẩn đầu ra dành cho học sinh phổ thông theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể: 

Học xong lớp

Chuẩn

Tỷ lệ % học sinh đạt

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

3

A1.1

25

30

35

40

45

50

4

A1.2

25

25

30

35

40

45

5

A1

20

25

25

30

30

35

6

A2.1

20

25

25

30

30

35

7

A2.2

20

25

25

30

30

35

8

A2.3

15

20

20

25

25

30

9

A2

15

20

20

25

25

30

10

B1.1

15

20

20

25

25

30

11

B1.2

10

15

15

20

20

25

12

B1

10

15

15

20

20

25

 

Nguồn kinh phí thực hiện là nguồn ngân sách bố trí hàng năm cho các cơ quan, đơn vị, trường học theo phân cấp ngân sách hiện hành đảm bảo cho việc chi trả cho giáo viên dạy tiếng Anh. Kinh phí thực hiện hàng năm là 28.570.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ, năm trăm bảy mươi triệu đồng). Kinh phí thực hiện từ năm học 2019-2020 đến năm học 2024-2025là 171.420.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi mốt tỷ, bốn trăm hai mươi triệu đồng).

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết, cụ thể: Xây dựng khung chương trình chung về việc dạy và học của giáo viên và học sinh đối với thời lượng tiếng Anh được tăng thêm (tăng 02 tiết/tuần) theo quy định của Nghị quyết này; báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết về Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 9 hàng năm;  Thành lập Hội đồng biên soạn, thẩm định tài liệu học tập tiếng Anh theo chương trình tăng 2 tiết/tuần cho học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 để triển khai thực hiện, đảm bảo phù hợp tình hình thực tế của địa phương; Tổ chức tập huấn cho giáo viên tiếng Anh về khung chương trình tiếng Anh được tăng thêm và tài liệu học tập dành cho học sinh;  Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết; Phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện việc hợp đồng đối với giáo viên thỉnh giảng dạy tiếng Anh trong trường hợp không đủ số lượng giáo viên giảng dạy khi thực hiện tăng 02 tiết/tuần, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành;  Hàng năm lập kế hoạch về kinh phí đảm bảo chi trả cho giáo viên môn tiếng Anh khi thực hiện việc dạy tăng 2 tiết/tuần theo quy định./.

Tin, ảnh: Việt Bách, BBT

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn