An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027”.
02:23 | 09/01/2020 Print   E-mail    

Ngày 08/01/2020, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027”.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cấp Hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ; Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng tham gia giải quyết; Tổ chức các hoạt động của Đề án bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đồng bộ, có trọng tâm, xuyên suốt các vấn đề; Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện Đề án. Lồng ghép, phối hợp việc thực hiện Đề án với các chương trình, kế hoạch có liên quan, đảm bảo sự thống nhất, góp phần thực hiện có hiệu qủa các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố.

Mục tiêu của giai đoạn 2017-2022 là: 85% hội viên, phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về giữ gìn và rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật; về giáo dục làm cha mẹ; khả năng, vai trò của phụ nữ trong đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; 70% cán bộ chuyên trách của các cơ quan tham gia triển khai đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội ưu tiên.

Phấn đấu đến năm 2027: 100% hội viên, phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về giữ gìn và rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật; về giáo dục làm cha mẹ; khả năng, vai trò của phụ nữ trong đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; 80% cán bộ chuyên trách của các cơ quan tham gia triển khai đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội ưu tiên; Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ được 60 phụ nữ trở lên thiếu kiến thức, kỹ năng, có nguy cơ hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật trong các vấn đề xã hội nổi cộm được lựa chọn tác động có chuyển biến tích cực về hành vi; Hàng năm có khoảng 3000phụ nữ trở lên được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình sẵn sàng lên tiếng trước các hành vi bạo lực; Hàng năm, không để xảy ra tình trạng các vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em mà Hội không lên tiếng kịp thời; Các mô hình có hiệu quả về vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết, giám sát một số vấn đề xã hội ưu tiên, đồng thời duy trì hoạt động và nhân rộng mô hình.

Đề án được triển khai tại các phường, xã trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Nội dung can thiệp là tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, các vấn đề xã hội bức xúc; Nội dung tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức và giáo dục pháp luật là các vấn đề xuyên suốt trong các nội dung can thiệp của Đề án; Đối tượng thụ hưởng là phụ nữ, cha mẹ có con nhỏ (từ 0-16 tuổi), cán bộ Hội Phụ nữ và các cơ quan triển khai Đề án 938. Trong đó, chú trọng các nhóm phụ nữ đặc thù (Phụ nữ dân tộc, phụ nữ tôn giáo, phụ nữ vùng khó khăn, phụ nữ cao tuổi, nữ sinh viên, học sinh nữ tuổi vị thành viên, nữ công nhân, nữ doanh nghiệp, doanh nhân…) ở địa bàn trọng điểm của các các vấn đề xã hội ưu tiên giải quyết./.

Tin: Lê Ngân, BBT