Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Phát triển kinh tế tập thể đã trở thành chủ trương xuyên suốt và nhất quán
02:39 | 09/01/2020 Print   E-mail    

Ban thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu đã ban hành Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 04/12/2019 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao kinh tế tập thể, Chỉ thị đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU của Tỉnh ủy theo tinh thần Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị với những kết quả hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh tích cực với số lượng HTX mới và quy mô HTX, tuy nhiên cũng còn những hạn chế chưa xứng với tiềm năng và chủ trương chung của Tỉnh. Chỉ thị đã giao nhiệm vụ cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các Thành, Thị, Huyện ủy, các Ban của Tỉnh ủy trong chức năng nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Trong hội nghị toàn quốc đánh giá tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa IX) đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã, Phó Thủ tướng chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định: Kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tập thể đã trở thành chủ trương xuyên suốt và nhất quán của Đảng. Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, nhận thức các quan điểm phát triển KTTT của các cấp ủy đảng, chính quyền đã có sự chuyển biến tích cực. Nhận thức của nhân dân về mô hình HTX kiểu mới được nâng cao,từ chỗ chưa nhận thức đầy đủ, thống nhất đến nay đã từng bước hiểu rõ bản chât HTX kiểu mới, gắn với lợi ích của từng thành viên, thấy được vai trò, vị trí, tính tất yếu khách quan của KTTT, HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vị trí, vai trò của HTX đối với phát triển kinh tế hộ thành viên, kinh tế địa phương nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung dần được khẳng định.

HTX du lịch Vũng Tàu là đơn vị được đánh giá đơn vị kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả trên địa bàn Thành phố trong nhiều năm qua (Trong ảnh: HTX du lịch khen thưởng tại hội nghị tổng kết năm 2019)

Để tiếp tục phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới Chính phủ chỉ đạo tập trung thực hiện một số giải pháp như:Nâng cao nhận thức về về bản chất, vai trò của to chức KTTT, HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện khung pháp luật và chính sách hỗ trợ phát triển KTTT phù hợp; Hoàn thiện và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước về KTTT; Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, hội, hiệp hội; Tăng cường vai trò, hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố; Tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển KTTT, nhất là trong việc tiếp thu kinh nghiệm tốt của các nước, vùng lãnh thổ có phong trào HTX mạnh./.

Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT