Thể dục - Thể thao Thể dục - Thể thao
Quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
09:50 | 12/01/2020 Print   E-mail    

Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Theo đó Nghị quyết quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tham gia tập luyện và thi đấu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc các đội tuyển: Đội tuyển tỉnh; Đội tuyển trẻ tỉnh; Đội năng khiếu tỉnh; Đội tuyển huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là đội tuyển cấp huyện). Và quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu cấp tỉnh; huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) và xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã), bao gồm: Đại hội thể dục thể thao; Giải thi đấu thể thao từng môn thể thao; Hội thi thể thao quần chúng; Giải thi đấu thể thao dành cho người khuyết tật.

Mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện: Đội tuyển tỉnh: 220.000 đồng/người/ngày; Đội tuyển trẻ tỉnh: 175.000 đồng/người/ngày; Đội tuyển năng khiếu tỉnh: 130.000 đồng/người/ngày;Đội tuyển cấp huyện: 175.000 đồng/người/ngày.

Huấn luyện viên, vận động viên, đội tuyển năng khiếu được quy định mức chi tại nghị quyết này 

Mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung thi đấu: Đội tuyển tỉnh: 290.000 đồng/người/ngày; Đội tuyển trẻ tỉnh: 220.000 đồng/người/ngày; Đội tuyển năng khiếu tỉnh: 220.000 đồng/người/ngày; Đội tuyển cấp huyện: 220.000 đồng/người/ngày.

Về mức chi tiền ăn cho đối tượng thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các tiểu ban Đại hội thể dục thể thao, hội thi thể thao;Thành viên Ban tổ chức và các tiểu ban chuyên môn từng giải thi đấu;Trọng tài, giám sát điều hành, thư ký các giải thi đấu;Vận động viên, huấn luyện viên; Công an, y tế, bảo vệ, nhân viên phục vụ và các lực lượng liên quan tại các điểm tổ chức thi đấu (bao gồm cả thời gian tối đa 02 ngày trước làm công tác chuẩn bị tập huấn trọng tài và 01 ngày sau thi đấu) thì Đối với các giải thi đấu cấp tỉnh: 150.000 đồng/người/ngày;Đối với các giải cấp huyện: 120.000 đồng/ngưoi/ngày;Đối với các giải cấp xã: 90.000 đồng/người/ngày; Đối với các giải thi đấu thể thao thuộc hệ thống liên tịch phối hợp của các cơ quan đơn vị trong địa bàn tỉnh sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh: Mức chi do thủ trưởng cơ quan quyết định nhưng không vượt quá mức chi giải cấp tỉnh; Đối với các đối tượng thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã được đảm bảo chế độ chi tiền ăn trong thời gian tham dự giải thi đấu thể thao sẽ không được thanh toán phụ cấp công tác phí theo quy định tại chế độ công tác phí trong thời gian tham dự giải thi đấu thể thao.

Còn mức tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ đối với các giải thi đấu cấp tỉnh: Tính theo ngày làm việc thực tế hoặc theo buổi thi đấu, trận đấu thực tế. Đối với các đối tượng mà tiền bồi dưỡng không tính được theo ngày làm việc mà tính theo buổi thi đấu, hoặc trận đấu, thì mức thanh toán tiền bồi dưỡng được tính theo thực tế, nhưng tối đa không được vượt quá 03 buổi hoặc 03 trận đấu/người/ngày. Ban Chi đạo, Ban Tổ chức; Trường, Phó các tiểu ban chuyên môn: 100.000 đồng/người/ngày; Thành viên các tiểu ban chuyên môn: 70.000 đồng/người/ngày; Giám sát, trọng tài chính: 70.000 đồng/người/buổi; Thư ký, trọng tài khác:60.000 đồng/người/buổi;Công an, Y tế: 55.000 đồng/người/buổi; Lực lượng làm nhiệm vụ trật tự, bảo vệ, nhân viên phục vụ: 55.000 đồng/người/buổi.

Và mức tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ đối với các giải thi đấu cấp huyện: 80% cấp tỉnh; cấp xã: 60% cấp tỉnh; Đối với các giải thi đấu thể thao thuộc hệ thống liên tịch phối hợp của các cơ quan đơn vị trong địa bàn tỉnh sù dụng nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh: Mức chi do thủ trưởng cơ quan quyết định nhưng không vượt quá mức chi giải cấp tỉnh.Trường hợp một người được phân công nhiều nhiệm vụ khác nhau trong quá trình điều hành tổ chức giải thì chỉ được hưởng một mức bồi dưỡng cao nhất.

Ngoài ra Nghị quyết còn quy định mức chi thực hiện tổ chức đồng diễn, diễu hành đối với các Đại hội thể dục thể thao, Hôi thi thể thao; Mức chi các khoản chi khác cho các giải thi đấu thể thao như tiền tàu xe đi về, tiền thuê chỗ ở, công tác phí…

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về điều chỉnh, bổ sung chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh./.

Tin, ảnh Việt Bách, BBT