Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Vũng Tàu triển khai việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.
04:27 | 24/01/2020 Print   E-mail    

 

Thực hiện văn bản số 13656/UBND-SNV, ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thực hiện quy định chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; UBND thành phố ban hành văn bản số 305/UBND-NV ngày 20/01/2020 yêu cầu thực hiện nội dung trên.

Theo đó kể từ nay, việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo quy định tại Mục IV (Điều 24,25,26) của Luật Phòng chống tham nhũng (Luật số 36/2018/QH14) và Chương V Nghị định số 59/2019/NĐ - CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;  Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch UBND 17 phường, xã: căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan, đơn vị; danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quy định, có trách nhiệm triển khai, tiến hành xây dựng kế hoạch và thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định Luật Phòng chống tham nhũng, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ, cụ thể là Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch UBND 17 phường, xã: trực tiếp xây dựng Kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ từ bộ phân này sang bộ phân khác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; giữa lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi đối với của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch UBND 17 phường, xã tham mưu UBND thành phố xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ từ cơ quan, đơn vị, địa phương này sang cơ quan, đơn vị, địa phương khác thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Vũng Tàu; chuyển đổi vị trí công tác trong trường hợp đặt biệt; chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn theo quy định;  Việc chuyển đổi vị trí công tác phải đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch và phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức. 

Định kỳ vào tháng 12 hàng năm, căn cứ tình hình nhân sự của đơn vị và đối chiếu với các vị trí công tác thuộc danh mục định kỳ chuyển đổi, các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của năm tiếp theo. Thời gian thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác bắt đầu kể từ tháng 01 đến tháng 11 hàng năm; các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm báo cáo Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác và danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi vị trí công tác về UBND thành phố (thông qua phòng Nội vụ) trước ngày 31/12 hàng năm để theo dõi. Riêng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2020, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về  UBND thành phố (thông qua phòng Nội vụ) trước ngày 28/02/2020; định kỳ trước ngày 10/11 hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm lậpbáo cáo kết quả thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý về UBND thành phố (thông qua phòng Nội vụ) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Tin: Kim Nguyễn, BBT