Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh rất thiết thực, có ý nghĩa
05:15 | 29/01/2020 Print   E-mail    

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2020:

Đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh rất thiết thực, có ý nghĩa

-----------------

Năm 2020, năm có nhiều sự kiện chính trị diễn ra trên cả nước, đặc biệt sự kiện lớn của toàn Đảng là tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội lần thứ XIII, do vậy việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chuyên đề năm 2020, đại đoàn kết dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh càng thêm có ý nghĩa đối với Đảng bộ thành phố Vũng Tàu.

Nhìn lại các chuyên đề xuyên suốt toàn khóa là “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm 2017  về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” và năm 2020 về đại đoàn kết dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”. Ông Trần Bá Việt, Thành ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố cho biết, bản thân là báo cáo viên cấp Thành phố, trong các năm qua được trực tiếp đến một số đảng bộ để truyền đạt những nội dung cơ bản của các chuyên đề, khi nghiên cứu sâu vào các chuyên đề mới thấy được giá trị to lớn của tư tưởng, phong cách mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại là vĩ đại, nếu mỗi đảng viên nghiên cứu, nghiền ngẫm và triển khai thực hiện sẽ không những giúp hoàn thiện cho bản thân mà đi vào thực tế nhiệm vụ, công việc phục vụ tốt cho nhân dân, sống vì mọi người, không nhỏ nhen ích kỷ. 

Đối với chuyên đề năm 2020, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới. Theo ông Trần Ngọc Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu, các chuyên đề học tập Chỉ thị 05-CT/TW đều liên hệ với những biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm; chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức quyền, các bệnh tham nhũng, lười biếng, a dua, nói một đằng làm một nẻo; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng.

Thành phố Vũng Tàu có hơn 22 dân tộc anh em đang sinh sống đoàn kết cùng phát triển (Trong ảnh: Các đại biểu dự Đại hội các dân tộc thiểu số năm 2019)

Việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết trong thời điểm hiện nay, nội dung chuyên đề góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam; giữ vững môi trường hòa bình để phát triển bền vững; đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới. Đối với chuyên đề này nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên là tập trung xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết. Nó cũng như cái nền của nhà, cái gốc của cây. Nhưng đã có nền vững, gốc tốt, còn phải đoàn kết các tầng lớp nhân dân khác”. Như vậy, đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng của đất nước, đoàn kết mọi thành viên trong đại gia đình dân tộc Việt Nam dù sống trong nước hay định cư ở nước ngoài thành một khối vững chắc trên cơ sở thống nhất về mục tiêu chung và những lợi ích căn bản. Bác dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. 

Lãnh đạo Thành phố rất trân trọng đối với sự đóng góp của các chức sắc tôn giáo vì một thành phố Vũng Tàu phát triển (Trong ảnh: Nguyên Bí thư Thành ủy Mai Ngọc Thuận chụp hình với đại diện các tôn giáo tại đại hội MTTQVN năm 2019)

Đối với xây dựng Đảng về tổ chức, hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương đến cơ sở phải thật chặt chẽ, có tính kỷ luật cao. Sức mạnh của tổ chức liên quan chặt chẽ với nhau, mỗi cấp độ tổ chức có chức năng, nhiệm vụ riêng. Trong hệ thống tổ chức Đảng, vai trò của chi bộ. Chi bộ là tổ chức hạt nhân, quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng, là môi trường tu dưỡng, rèn luyện và cũng là nơi kiểm tra, giám sát đảng viên, chi bộ có vai trò quan trọng trong việc gắn kết giữa Đảng với quần chúng nhân dân. Về công tác cán bộ, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ để đặt ra chính sách đúng. Vì vậy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. 

Tại thành phố Vũng Tàu, việc triển khai chuyên đề năm 2020 được Thành ủy triển khai tại Kế hoạch 381-KH/TU ngày 14/01/2020 và các chi, đảng bộ cơ sở phải hoàn thành việc học tập đến đảng viên vào cuối tháng 02/2020./. 

Bài, ảnh: Lại Giang, BBT