Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
11:12 | 04/02/2020 Print   E-mail    

Vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 489/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng phường,  xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2020

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phổ biến, giáo dục pháp luật (Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011); Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các chương trình, đề án về PBGDPL và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2020 trên địa bàn thành phố; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người dân; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong xã hội.

Các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch:

Thứ nhất, về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Tiếp tục quán triệt, triển khai thi hành Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003, Chỉ thị mới thay thế Chỉ thị số 32-CT/TW (sau khi được ban hành); Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tăng cường truyền thông về PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL gắn với triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021; Phổ biến chính sách, pháp luật bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, bám sát nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 theo nhiệm vụ công tác trọng tâm; Thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, trọng tâm là người dân vùng dân tộc thiểu số; người lao động trong doanh nghiệp; nạn nhân bị bạo lực gia đình, người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường;

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL gắn với quản lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ này trong công tác PBGDPL; Tăng cường công tác PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn pháp luật và giáo dục công dân theo hướng tiên tiến, phù hợp; đồng thời thực hiện có chất lượng các hoạt động PBGDPL ngoại khóa; Thực hiện đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/03/2018 quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL; Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia gắn với thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”.               

Thứ 2, về công tác hòa giải ở cơ sở: Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; Củng cố, nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2020 và Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; Tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở, nhất là trong công tác hòa giải ở cơ sở các vụ bạo lực gia đình tại phụ nữ ở địa phương năm 2020; Phát tờ rơi các tài liệu phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở; Kiểm tra tình hình thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở tại xã, phường kết hợp kiểm tra công tác Tư pháp năm 2020.

Thứ 3, về công tác xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 699/QĐ-BTP ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện tiêu chí “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Ở mỗi nhiệm vụ trọng tâm, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể, thời gian cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị thực hiện./.

Tin: Bằng Lăng, BBT