Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Kế hoạch cung cấp điện năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
08:38 | 12/02/2020 Print   E-mail    

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, điều hành cung ứng điện phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Khi thiếu điện xảy ra, kế hoạch này là cơ sở để Sở Công Thương, Công ty Điện lực Bà Rịa — Vũng Tàu phối hợp lập và trình UBND tỉnh phê duyêt kế hoạch cung cấp điện hàng tháng theo quy định tại Thông tư số 34/2011/TT-BCT ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Bộ Công thương.

 
Ngành điện tăng cường sửa chữa lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định 

Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, tiết kiệm để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân và hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp cũng như chủ động điều hành cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đáp ứng hợp lý nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trong điều kiện hệ thống điện vận hành bình thường, cũng như trong trường họp xảy ra mất cân đối cung cầu trong hệ thống điện cung ứng trên cơ sở nguyên tắc thực hiện;Trong trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm thực hiện các biện pháp đế giảm thiểu ảnh hưởng của việc tiết giảm điện tới hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt nhân dân, trong trường hợp đã thực hiện các biện pháp nêu trên mà sản lượng điện, công suất tiêu thụ của phụ tải vẫn có khả năng vượt mức sản lượng điện, công suất được phân bổ thì việc tiết giảm điện phải được thực hiện theo các nguyên tắc tiết giảm điện đối với khách hàng sử dụng điện trừ các khách hàng sử dụng điện quan trọng được UBND tỉnh phê duyệt ưu tiên cấp điện, ưu tiên cấp điện cho các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng và các sự kiện khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương; thực hiện tiết giảm điện theo kế hoạch hàng tháng được UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo luân phiên, công bằng, không tiết giảm điện kéo dài đối với một khu vực hoặc một phụ tải điện, đáp ứng họp lý nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Trong quá trình thực hiện điều hòa tiết giảm điện, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm cập nhật điện năng, công suất tiêu thụ và tăng trưởng phụ tải thực tế tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để kịp thời báo cáo, đề nghị với Tổng Công ty Điện lực Miền Nam điều chỉnh kế hoạch phân bổ sản lượng và công suất điện hợp lý cho tỉnh; tổ chức thực hiện kế hoạch đã được điều chỉnh để đảm bảo việc cung cấp điện ốn định, cung cấp điện tối đa trong điều kiện cho phép; Việc ngừng, giảm mức cung cấp điện phải phù hợp với từng đối tượng khách hàng, có cân nhắc đến đặc điểm sinh hoạt của người dân, đặc thù công nghệ dây chuyền sản xuất nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do gián đoạn cung cấp điện đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống sinh hoạt của người dân, đảm bảo phù hợp với mục tiêu phát triển công nghiệp, cảng biển, dịch vụ, du lịch trên địa bàn.

Theo đó nội dung kế hoạch cung cấp điện là hệ thống điện vận hành bình thường tức là đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, không thực hiện điều hòa tiết giảm phụ tải điện; Trường hợp hệ thống điện mất cân đối cung cầu trong ngắn hạn thì phải có phương án thực hiện để tùy theo mức công suất yêu cầu cắt giảm, phương án giảm các mức; Trường hợp hệ thống điện mất cân đối cung cầu trong dài hạn cũng phải có phương án cấp điện trong trường hợp mất cân đối cung cầu dự kiến kéo dài trong nhiều ngày./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn