Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020.
09:01 | 12/02/2020 Print   E-mail    

Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TU ngày 06/02/2020 của Thành ủy Vũng Tàu về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức các hoạt động “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020, ngày 11/02/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch số 656/KH-UBND về việc  Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ gìn ANCT và đảm bảo TTATXH trên địa bàn thành phốVũng Tàu; Tập trung sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phong trào phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với những hình thức, biện pháp sáng tạo, đổi mới phù hợp với từng đối tượng, địa bàn cụ thể. Nội dung phát động phong trào phải thiết thực, cụ thể, gắn liền với công tác chuyên môn và các phong trào thi đua khác của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nội dung thực hiện Kế hoạch cần tập trung vào việc: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và quán triệt thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ); Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Dân vận, Chương trình phối hợp giữa các đơn vị lực lượng vũ trang với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Hội quần chúng Thành phố Vũng Tàu; Chú trọng xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an viên, Bảo vệ dân phố; Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Nâng cao chất lượng hiệu quả mô hình, nhân điển hình tiên tiến; Công tác kiểm tra và thi đua khen thưởng.

UBND thành phố Vũng Tàu giao cho Công an thành phố Vũng Tàu tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình công tác của Bộ Công an, Công an Tỉnh, Thành ủy, UBND Thành phố và các chuyên đề về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có chiều sâu và hiệu quả; Hướng dẫn Công an các phường, xã thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật; vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự; gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua của các ngành, địa phương để nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đặc biệt là trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

UBND thành phố Vũng Tàu giao các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể có liên quan; các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đóng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới”; cấp uỷ và người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thuộc ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quản lý; Phối hợp với Công an phường, xã đảm bảo trật tự trước các cổng trường học, cổng chợ, các khu du lịch,... Tuyên truyền vận động các hộ, các cơ sở kinh doanh đề cao cảnh giác nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo quản tài sản; phòng, chống cháy nổ, phát hiện, tố giác tội phạm và các tệ nạn xã hội tại khu vực kinh doanh; chấp hành các quy định về kinh doanh dịch vụ góp phần làm lành mạnh hoá địa bàn du lịch của thành phố Vũng Tàu./.

Tin: Bằng Lăng, BBT