Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Tuyên truyền thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020
11:09 | 15/02/2020 Print   E-mail    

Ngày 10/02/2020 vừa qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 73-KH/BTC gửi các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Vũng Tàu về việc tuyên truyền thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020.

Theo đó, mục đích của kế hoạch là giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân chủ ở cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo tinh thần Kết luận 120-KH/TW ngày 07/01/2016 của Bộ chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước; xác định chủ đề năm 2020 “Năm dân vận khéo” với phương châm hành động “Dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; bảo đảm dân chủ trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020; Góp phần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Kết luận 120-KH/TW ngày 07/01/2016 của Bộ chính trị (khóa XI).

Nội dung tuyên truyền được tập trung vào: Kết luận 120-KH/TW ngày 07/01/2016 của Bộ chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Công văn số 36-CV/TU ngày 11/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ chính trị (khóa VIII); Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị-xã hội thành phố tuyên truyền sâu rộng các nội dung tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nắm bắt, hiểu rõ; động viên các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò làm chủ nhân dân, thực hiện đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; Gắn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với nêu cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao thành phố Vũng Tàu tổ chức tuyên truyền quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với tuyên truyền pháp luật, chú trọng hình thức tuyên truyền trực quan sinh động (pa-nô, khẩu hiệu, băng rôn, tranh, ảnh…) trên trang thông tin điện tử của thành phố và chỉ đạo tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh không dây các phường, xã./.

Tin: Bằng Lăng, BBT