Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Cần những giải pháp để Kinh tế tập thể tại Vũng Tàu nhiều cơ hội phát triển
07:59 | 24/02/2020 Print   E-mail    

Khi tổng kết đánh giá kết quả 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW (Hội nghị Trung ương 5 khóa IX) ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể (KTTT), tổng quan trên cả nước KTTT làm ăn có lãi, tham gia vào chuỗi giá trị trong và ngoài nước, có bước phát triển cả về chất lượng lẫn số lượng, làm bộ mặt nông thôn có những bước phát triển mới…nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, khó khăn phải tập trung giải pháp trong thời gian tới.

Tại thành phố Vũng Tàu, theo số liệu báo cáo từ UBND Thành phố đến hết năm 2019 trên địa bàn thành phố có 35 hợp tác xã đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực khai thác hải sản và một số dịch vụ, doanh thu bình quân năm 2019 ước đạt 850 triệu đồng và lợi nhuận bình quân ước đạt 150 triệu trên 01 hợp tác xã; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong hợp tác xã ước đạt 45 triệu đồng/người/năm. Tuy nhiên hiện nay có 07 hợp tác xã không hoạt động và hoạt động kém hiệu quả chưa làm thủ tục giải thể, có 02 hợp tác xã tạm ngừng kinh doanh chờ giải thể. Đối với tổ hợp tác hoạt động phần lớn tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như: khai thác, đánh bắt thủy sản, dịch vụ hậu cần thủy sản, hiện toàn Thành phố có 170 tổ với 8.555 tàu, ghe tương đương 4.175 thành viên; trong đó số tổ hợp tác đăng ký hoạt động tại UBND cấp xã là 150 tổ hợp tác; doanh thu bình quân của tổ hợp tác năm 2019 ước đạt 215 triệu đồng/năm; lợi nhuận bình quân ước đạt 60,5 triệu đồng/năm. Ông Phạm Thế Hiển, một ngư dân nhiều năm cho biết hiện nay nhiều tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, giúp đỡ nhau về kỹ thuật trong sản xuất, đánh bắt hải sản hỗ trợ vốn, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ chủ quyền biển đảo… góp phần phát triển sản xuất, giảm nghèo cho các thành viên, tuy nhiên hiện tại vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lao động ổn định, ngư trường khai thác giới hạn, sản lượng khai thác ít, việc tiếp cận nguồn vốn vay chưa được thuận lợi. Đối với các hợp tác xã hoạt động dịch vụ biển, trong các năm qua hoạt động mang tính cầm chừng, một xã viên hợp tác xã du lịch Vũng Tàu cho biết khó khăn nhất là việc chưa được giao đất bãi biển để kinh doanh, xã viên hợp tác xã chưa an tâm đầu tư, với khả năng của hợp tác xã để có một phương án kinh doanh hoàn chỉnh được các cấp phê duyệt là khó khăn, họ không thể thực hiện được, cho nên hiện nay số lượng xã viên giảm chuyển đổi nghề, thu nhập cũng giảm theo.

Đánh bắt hải sản là lĩnh vực có mô hình KTTT với các tổ hợp tác nhiều nhất tại thành phố Vũng Tàu

Từ chủ trương của Trung ương luôn khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của khu vực KTTT, nòng cốt là hợp tác trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước với mục tiêu đưa KTTT thoát khỏi những yếu kém, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, tiến tới có tỷ trọng ngày càng lớn hơn trong nền kinh tế quốc dân. Thành phố Vũng Tàu cần các giải pháp để phát triển KTTT, theo đó phòng Tài chính-Kế hoạch và đại diện một số hợp tác xã, tổ hợp tác cho biết vấn đề cấp thiết cần có chính sách tài chính, cơ chế tín dụng đặc biệt nhằm tăng cường cao độ huy động nguồn vốn cho sản xuất, kinh doanh, cần có sự nhìn nhận, đổi mới thực sự, coi hợp tác xã cũng là một loại hình doanh nghiệp, họ cần được đối xử trong các quan hệ tín dụng bình đẳng như các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế khác. Hợp tác xã là một mô hình đặc thù nên các tổ chức tín dụng cần tạo thuận lợi và có cơ chế linh hoạt về thủ tục vay vốn cho các tổ hợp tác, Hợp tác xã, cho phép được dùng tài sản làm thế chấp có nguồn gốc hình thành từ vốn vay hoặc được vay vốn bằng tín chấp, vay vốn theo dự án sản xuất, kinh doanh. Ưu tiên giao đất, cho thuê đất, nhận đầu tư dự án để giúp các hợp tác xã tiến hành sản xuất kinh doanh.

Xã viên HTX du lịch Vũng Tàu đang kinh doanh dịch vụ dù ghế, phao bơi hiện cũng gặp khó khăn trong hoạt động do chưa được duyệt phương án kinh doanh cụ thể

Chỉ đạo về phát triển KTTT Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phát biểu: “Phát triển KTTT là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cần quan tâm chỉ đạo thông qua tạo khung pháp luật tạo điều kiện cho KTTT phát triển. Phát triển KTTT phải xuất phát từ nhu cầu của người dân, phù hợp mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nhưng quan trọng là phát huy dân chủ, để người dân làm chủ, hợp tác cùng có lợi. Nhiệm vụ nữa cũng không kém phần quan trọng chính là hoàn thiện thể chế, sửa đổi Luật HTX đảm bảo khuyến khích HTX phát triển”./.

Bài, ảnh: Lại Giang, BBT