An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người năm 2020 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
08:56 | 09/03/2020 Print   E-mail    

Thực hiện các kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người  năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; vừa qua, Ban chỉ đạo 138 thành phố Vũng Tàu đã ban hành các Kế hoạch về triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người năm 2020 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, mục đích của các kế hoạch là: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Ban chỉ đạo 138/CP của Chính phủ, Bộ Công an, các Bộ ngành liên quan,Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống ma túy. Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực chỉ đạo, quản lý, điều hành của Chính quyền các cấp huy động sự tham gia tích cực của các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy; xử lý nghiêm tội phạm mua bán người; kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ nạn nhân bị mua bán và người thân của họ, tạo điều kiện để nạn nhân hòa nhập cộng đồng; Tiếp tục thực hiện các cam kết, hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 138/CP và Bộ Công an.

Mục tiêu cụ thể: Giảm 3% tội phạm hình sự so với năm 2019; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% trên tổng số án khởi tố; tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt trên 90%; Số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện, xử lý nhiều hơn 5% so với năm 2019; Không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; 100% hành vi phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy ở trên địa bàn thành phố được phát hiện, xử lý triệt để; Không để xảy ra tình trạng tái trồng cây có chứa chất ma túyvà triệt phá 100% diện tích trồng cây có chứa chất ma túy phát hiện được; 100% các vụ việc có đủ dấu hiệu tội phạm mua bán người được xác minh, điều tra theo luật định; 100% số vụ án mua bán người được truy tố, xét xử trên tổng số vụ do Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thụ lý; 100% các trường hợp đã tiếp nhận được xác minh, xác định nạn nhân và có nhu cầu được bảo vệ an toàn, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ trọng tâm của các Kế hoạch cần tập trung vào: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Các hoạt động phòng ngừa tội phạm như tiếp tục tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm, TNXH, tuyên truyền đúng trọng tâm, trọng điểm. Đổi mới nội dung xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư. Rà soát, củng cố các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nưởc liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, lồng ghép vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp với các đoàn thể hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Các Phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể, Ban chỉ đạo 138 các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, xây dựng kế hoạch phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người năm 2020 và gửi về Ban chỉ đạo 138 Thành phố./.

Tin: Bằng Lăng, BBT