Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu.
08:17 | 12/03/2020 Print   E-mail    

Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng Kế hoạch số 27/KH-SVHTT ngày 03/3/2020 tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa (DSVH) Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhằm tuyên truyền, quảng bá ý nghĩa Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (ngày 23 tháng 11 hàng năm) gắn với tôn vinh di sản văn hoá vùng đất Bà Rịa – Vũng Tàu, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng xã hội trong việc bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa; tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức, viên chức ngành di sản văn hóa từ tỉnh đến cơ sở được bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và giao lưu, học hỏi, trau dồi nghề nghiệp; từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của du khách trong và ngoài nước trong tình hình mới.

Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam đang lập hồ sơ đề nghị là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia 

Theo đó các nội dung được thực hiện là hoạt động tuyên truyền quảng bá tôn vinh ý nghĩa, giá trị về di sản văn hóa Việt Nam và vùng đất Bà Rịa – Vũng Tàu, đặc biệt là các di sản văn hóa phi vật thể “Lễ hội Nghinh Ông đình Thắng Tam”, “Lễ hội Dinh Cô Long Hải”, Lễ hội Trùng Cửu - Nhà Lớn Long Sơn” và “Lễ giỗ Bà Phi Yến”, “Lễ giỗ anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu”; những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong việc thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, trên các phương tiện thông tin đại chúng, lắp đặt pano, băng rôn tuyên truyền trên các trục đường lớn của tỉnh và tại các di tích, danh thắng trọng điểm thu hút khách du lịch;tổ chức Hội thi “Thuyết minh viên giỏi” tỉnh BR-VT lần thứ I năm 2020; tổ chức Họp mặt Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, từ ngày 01/11 đến ngày 30/11/2020; Hoạt động tổ chức Hội thi “Thuyết minh viên giỏi” tỉnh BR-VT lần thứ I năm 2020, thời gian dự kiến 02 ngày trong tháng 11/2020, tại Bảo tàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Đối tượng là  Cán bộ, viên chức Bảo tàng tỉnh, Trung tâm bảo tồn di tích quốc gia Côn Đảo, Ban quản lý Đất Đỏ, Bảo tàng vũ khí cổ;  Công chức, viên chức phụ trách công tác DSVH thuộc phòng VHTT, Trung tâm VHTT-TT các huyện, thị, thành phố; Công chức VHXH xã, phường, thị trấn; chủ sở hữu các di tích; số lượng tham gia: 150 người. Với nội dung thi là tìm hiểu về lịch sử các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh, Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản QPPL của Trung ương và địa phương về công tác quản lý di sản văn hóa. Hoạt động họp mặt truyền thống Ngày Di sản văn hóa, dự kiến ngày 23/11/2020 (01 ngày), tại  Bảo tàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; đối tượng là Lãnh đạo, cán bộ, viên chức Bảo tàng tỉnh, Trung tâm bảo tồn di tích quốc gia Côn Đảo, Ban quản lý Đất Đỏ, Bảo tàng vũ khí cổ; lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách công tác DSVH thuộc phòng VHTT, Trung tâm VHTT-TT các huyện, thị, thành phố; công chức VHXH xã, phường, thị trấn; chủ sở hữu các di tích, các nhà sưu tập tư nhân;số lượng tham gia dự kiến: 180 người. Và hoạt đông văn nghệ chào mừng, ôn lại truyền thống, ý nghĩa Ngày Di sản văn hóa, giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong quá trình công tác của cán bộ, công chức, viên chức, chủ sở hữu các di tích và các nhà sưu tập tư nhân./. 

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT