An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ huy động quân dân dự bị tập huấn, huấn luyện năm 2020.
11:30 | 13/03/2020 Print   E-mail    

Vừa qua, Thành ủy Vũng Tàu đã ban hành Chỉ thị số 52-CT/TU về Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huy động quân dân dự bị tập huấn, huấn luyện năm 2020.

Để hoàn thành tốt chỉ tiêu năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu UBND thành phố, các cấp ủy đảng, chính quyền, UBMTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân đối với nhiệm vụ kiểm tra sẵn sàng động viên và huấn luyện quân nhân dự bị; ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng lực lượng dự bị động viên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; vận động quân nhân dự bị chấp hành nghiêm lệnh gọi tập trung tập huấn, huấn luyện.

Thứ 2: Các địa phương, cơ quan, đơn vị rà soát, nắm chắc nguồn và quản lý chặt chẽ lực lượng dự bị động viên; thực hiện nghiêm các quy trình động viên; làm tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm, chăm lo quân nhân dự bị và gia đình quân nhân dự bị được huy động huấn luyện đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Thứ 3: Giao các Đảng ủy và Ban chỉ huy Quân sự thành phố xây dựng kế hoạch, kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ huy động quân nhân dự bị tập huấn, huấn luyện; Chủ trì, tham mưu Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ huy động quân nhân dự bị tập huấn, huấn luyện năm 2020; Phối hợp với Văn phòng Thành ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện./.

Tin: Bằng Lăng, BBT