Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thực hiện các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
10:34 | 26/03/2020 Print   E-mail    

Thực hiện Công văn số 1690/UBND-VP ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc thực hiện các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng; Nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện các giải pháp phòng chống, tham nhũng, triển khai hiệu quả công tác này trong thời gian tới, ngày 25/3/2020 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 1543/UBND-TTr về việc thực hiện các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các phòng, ban đơn vị, UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

Thứ nhất: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) “về xây dựng, chỉnh đốn Đảng” và các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm và hành động của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống tham nhũng, lãng phí của các cấp, các ngành.

Thứ 2: Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, ngừa tham nhũng trong tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về thực hiện phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện chế độ công vụ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp (kể cả những trường hợp bao che, không có biện pháp ngăn chặn hoặc xử lý không triệt để). Các đơn vị khi phát hiện các vụ việc tham nhũng, phải có giải pháp thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế và khắc phục thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận thông tin, tiếp công dân, giải quyết đơn, thư tố cáo tham nhũng, tăng cường bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực; đồng thời kiên quyết đấu tranh xử lý tổ chức, cá nhân lợi dụng phòng, chống tham nhũng để vu khống, tố cáo cán bộ, đảng viên sai sự thật.

Thứ 3: Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”, kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn về việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, kiểm tra, giám sát, xác minh, thanh tra về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên kê khai không trung thực, không đúng quy định; xác định việc kê khai tài sản, thu nhập là nhiệm vụ thường xuyên, hàng năm, là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Thứ 4: Triển khai tích cực, đồng bộ và có hiệu quả các mặt: sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế xây dựng bộ máy nhà nước thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; không ngừng cải thiện năng lực cạnh tranh, ứng dụng mạnh công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đăng ký kinh doanh; công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị và trong quản lý ngân sách, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, quy hoạch, đầu tư công…; rà soát, sửa đổi và tăng cường kiểm tra thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; đổi mới phương thức thanh toán… nhằm ngăn ngừa tham nhũng; tăng cường công tác phối hợp giữa cấp ủy và chính quyền trong việc thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng hàng năm.

Thứ 5: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận tức và trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trong các tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, địa phương do mình quản lý.

UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị thủ trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các phường, xã, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiên./.

Tin: Bằng Lăng, BBT