Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
45 năm – vang mãi khúc ca về sức mạnh và niềm tin chiến thắng 30/4, khát vọng xây dựng đất nước to đẹp hơn, đàng hoàng hơn như lời Bác Hồ dạy.
10:14 | 21/04/2020 Print   E-mail    

Kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975- 30/04/2020): 

45 năm – vang mãi khúc ca về sức mạnh và niềm tin chiến thắng 30/4, khát vọng xây dựng đất nước to đẹp hơn, đàng hoàng hơn như lời Bác Hồ dạy.

-------------------

 

Cách đây 45 năm, với thắng lợi vĩ đại của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã  giành thắng lợi hoàn toàn. Chiến thắng 30/4 mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một sự kiện chính trị - quân sự mang tầm vóc thời đại. Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chính là dịp chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn giá trị, những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng đất nước to đẹp hơn, đàng hoàng hơn như lời Bác Hồ dạy.

Chiến thắng lịch sử 30/4, 42 năm nhìn lại: Biết huy động nội lực ...Thời khắc chiến thắng lịch sử 30/04/1975 – Hình tư liệu 

Thắng lợi vĩ đại 30/4 năm 1975 bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối cách mạng và phương pháp độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng khác nhau ở hai miền nhằm một mục tiêu chung giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước. Đồng thời kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; kết hợp sức mạnh của lực lượng chính trị quần chúng với sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân, đấu tranh chính trị, ngoại giao với đấu tranh quân sự. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1975 của nhân dân ta là sự toàn thắng của trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần bất khuất, anh dũng của con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Thực hiện lời dạy của Bác, sau khi miền Nam được giải phóng, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta khắc phục hậu quả chiến tranh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thống nhất đất nước đã tạo điều kiện cơ bản để cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, đồng bào và chiến sĩ cả nước phát huy sức mạnh xây dựng và phát triển đất nước, tạo thuận lợi và khả năng to lớn để đất nước ngày càng phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng. Một đất nước Việt Nam luôn thực hiện nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức sáng tạo và sự đồng thuận của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã thay da, đổi thịt sau những năm dài chiến tranh…

45 năm đã trôi qua kể từ ngày 30/4 lịch sử, một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, non sông liền một dải đang ngày một ổn định, phát triển và vươn lên. Đặc biệt, sau 34 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng, lãnh đạo, đất nước Việt Nam đã vượt qua khó khăn, thách thức và đạt nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… khẳng định được vị thế của mình trong khu vực và trên trường quốc tế.

Việt Nam đã phát triển kinh tế theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, vượt qua ngưỡng nước nghèo chậm phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Tuổi thọ của người dân ngày càng tăng; phúc lợi và an sinh xã hội được thực hiện và từng bước mở rộng. Công tác chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo đã đạt nhiều thành tựu quan trọng…

45 năm qua, tinh thần của Đại thắng mùa xuân 1975 đã quy tụ lòng dân và tiếp thêm sức mạnh thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, tạo ra động lực to lớn để đưa đất nước đi đến phồn vinh, giàu đẹp. Càng tự hào với những chiến công chói lọi bao nhiêu, chúng ta càng phải tỉnh táo bấy nhiêu trong hội nhập, để kịp thời điều chỉnh và thích ứng với biến động trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi chưa thể lường hết được. Lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân, gắn bó với nhân dân và luôn biết kiểm chứng qua thực tiễn thì bao giờ chúng ta cũng giành được thắng lợi.  Và không một thế lực thù địch nào thực hiện được âm mưu “diễn biến hòa bình” trước sức mạnh  của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì chính đó là lòng dân-sức mạnh nội lực của quần chúng nhân dân. Đó cũng chính là bài học về bản lĩnh và trí tuệ của Đảng khi biết khơi dậy ý chí quyết tâm và niềm tin vững chắc vào nhân dân, đã góp phần làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 34 năm đổi mới đất nước, hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Hôm nay đây, các cấp, các ngành, các địa phương luôn chú trọng xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực sự là đạo đức, là văn minh như tâm nguyện của Bác Hồ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ, tự do của người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm, lấy phục vụ người dân, doanh nghiệp và lợi ích quốc gia là mục tiêu cao nhất. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên; giữ vững và tăng cường niềm tin trong nhân dân; củng cố mối quan hệ mật thiết và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, giữa nhân dân với Đảng vì đây là cội nguồn sức mạnh của Đảng ta. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể nhân dân.

Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 năm nay, mặc dù toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vừa ra sức phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, vừa phải gồng mình phòng chống đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng đến Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Nhưng 30/4 luôn là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn giá trị, những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và phấn đấu chiến thắng đại dịch Covid-19, tiếp tục đi lên xây dựng đất nước to đẹp hơn, đàng hoàng hơn như lời Bác Hồ dạy./.

Bài: Lê Ngân, BBT