Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Bà Rịa – Vũng Tàu thông qua chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn tỉnh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
09:47 | 20/05/2020 Print   E-mail    

Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Nghị quyết 03/NQ-HĐND thông qua chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn tỉnh và đối tượng bảo trợ xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 .

Theo đó đối tượng được áp dụng hỗ trợ là  đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ cận nghèo quốc gia, hộ nghèo chuẩn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Nghị quyết số 121/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh ban hành chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên đối với người cao tuổi và người mắc bệnh nan y của tỉnh Bà Rịa – Vũng; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, không bao gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn Quốc gia theo Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020

Còn điều kiện, mức hỗ trợ và phương thức hỗ trợ là đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 121/2019/NQ-HĐND; điều kiện hỗ trợ là những người có quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng từ tháng 4 năm 2020 trở về trước; mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ: hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020), phương thức chi hỗ trợ là  thực hiện chi trả 01 lần.

Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh tại Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; với điều kiện hỗ trợ là hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt tính đến thời điểm tháng 4 năm 2020, với mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ là 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020). Phương thức chi hỗ trợ là thực hiện chi trả 01 lần.

Nguyên tắc hỗ trợ, quy trình, hồ sơ, thủ tục hỗ trợ đối tượng quy định tại Nghị quyết này được thực hiện như nguyên tắc, quy trình, hồ sơ, thủ tục hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn quốc gia và đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19./.

Tin: Kim Nguyễn, BBT