Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Phát động, tuyên truyền tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần V – năm 2020.
08:36 | 28/05/2020 Print   E-mail    

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020, ngày 19/5/2020 vừa qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu cũng đã ban hành Công văn số 283-CV/BTG về phát động, tuyên truyền tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần V – năm 2020.

Theo đó, ngày 18/3/202, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Kế hoạch số 255-KH/BTCTW về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dụng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020. Thông qua Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 góp phần tuyên truyền thật tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực đấu tranh chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong công tác tổ chức - cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, góp phần bảo vệ đường lối và tổ chức của Đảng, bảo vệ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, cùng các chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng và các nghị quyết các hội nghị Trung ương khóa XII để công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đi vào thực chất, trở thành hành động cụ thể, thiết thực, thường xuyên và tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hưởng ứng Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Vũng Tàu tổ chức phát động, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp, động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tích cực viết, sáng tác những tác phẩm về xây dựng Đảng. Từ đó, tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, rà soát, giới thiệu các điển hình tiên tiến, các mô hình hay, gương người tốt, việc tốt tại cơ quan, đơn vị mình và gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy tổng hợp để giới thiệu cho báo chí phỏng vấn viết bàn dự thi./.

Tin: Bằng Lăng, BBT