Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Nhiều kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện pháp luật, chính sách về Thanh niên và công tác Thanh niên giai đoạn 2011-2020.
01:23 | 27/06/2020 Print   E-mail    

Cùng với sự đổi mới và phát triển của thành phố Vũng Tàu, 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, các đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân đã quan tâm sâu sắc đối với việc phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, trí tuệ của thanh niên thành phố, tạo điều kiện cho thanh niên giữ các chức vụ chủ chốt, quan trọng trong cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp. Đồng thời, phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 của thành phố Vũng Tàu; Thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và của thành phố Vũng Tàu trong giai đoạn 2011- 2020. Công tác chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng cho thanh niên được Đảng ủy, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp ngày càng được thực hiện tốt hơn, tạo điều kiện, môi trường hết sức thuận lợi để thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành nhiều mặt; các chính sách về giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vay vốn thanh niên tạo việc làm, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống từng bước mang lại hiệu quả cao; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nói chung và tầng lớp thanh niên nói riêng được cải thiện rõ nét.

Thanh niên thành phố Vũng Tàu luôn tiên phong trong các hoạt động vì thành phố Vũng Tàu xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững

Theo số liệu thống kê thì tổng số thanh niên thành phố Vũng Tàu hiện nay có khoảng 72.300 người, (trong đó: nữ 37.153 người, nam 35.147 người). Đa số thanh niên trên địa bàn thành phố có trình độ học vấn cao, có sức khỏe, tư duy năng động, sáng tạo, có lòng yêu nước, có nhận thức đúng đắn và tin tưởng vào đường lối do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội; có tinh thần sáng tạo, say mê lao động làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội, có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, có trách nhiệm với gia đình, xã hội, ý chí vươn lên trong học tập, lập thân, lập nghiệp. Đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên; trình độ nhận thức, kiến thức chuyên môn, khả năng tiếp cận, ứng dụng khoa học công nghệ và tinh thần tự lực vươn lên của thanh niên có bước tiến bộ mới, đóng góp ngày càng nhiều vào sự phát triển và đi lên của thành phố Vũng Tàu.

UBND thành phố xác định rõ chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, phường,  xã và tổ chức đoàn thể trên lĩnh vực công tác thanh niên nhằm góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện, phát huy vai trò của thanh niên. Qua đó, việc xây dựng, ban hành các văn bản, công tác tuyên truyền, hình thức triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trong Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 đạt kết quả tốt. Để triển khai các chính sách, pháp luật Nhà nước có liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên, thành phố còn tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức khác nhau như tổ chức họp dân, tổ chức các buổi biểu diễn tiểu phẩm, ca nhạc tuyên truyền pháp luật tại các khu dân cư, treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tập huấn kiến thức pháp luật và thông qua các hội thi, tài liệu tuyên truyền pháp luật, mít tinh…Nhìn chung, việc lồng ghép các hình thức tuyên truyền đặc biệt là việc tổ chức các Hội thi đã mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút nhiều thanh niên tham dự; Tổ chức hội nghị lồng ghép triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của thanh niên trên địa bàn thành phố, cụ thể như: Luật Thanh niên; Luật Biển đảo Việt Nam; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Giao thông đường bộ; Luật Vệ sinh An toàn thực phẩm; Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch, Luật Quốc tịch, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, Chống bạo lực gia đình; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Phòng, chống buôn bán người, Luật về phòng, chống ma túy.... 

Về việc thực hiện Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, theo các nhiệm vụ, mục tiêu như: Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, pháp luật, ý thức công dân để hình thành thế hệ thanh niên Vũng Tàu trung thành với lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, sức khỏe, năng động, sáng tạo, xung kích; Giáo dục thanh niên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; Nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ và tin học, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên; Tạo cơ hội, môi trường cho thanh niên học tập, nâng cao trình độ, phát triển toàn diện; xây dựng và sử dụng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao; Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp cho thanh niên; Giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên; Nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, kỹ năng sống cho thanh niên; Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh cho thanh niên, nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống lành mạnh, kiến thức về giới và sức khỏe sinh sản cho thanh niên; Đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng tài năng trẻ, hình thành đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức kinh tế; Phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ…

Vai trò của thanh niên và công tác thanh niên ngày càng được khẳng định rõ hơn trong xã hội, có nhiều đóng tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Đặc biệt, nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, vai trò trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành thành phố đối với công tác thanh niên được nâng lên rõ rệt; thường xuyên quan tâm chỉ đạo, định hướng, hỗ trợ tạo điều kiện về mọi mặt cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngày càng có nhiều tiến bộ. Đến nay, tình hình hoạt động công tác thanh niên trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã từng bước đi vào ổn định và hoạt động có hiệu quả, góp phần xây dựng thành phố Vũng Tàu ngày càng phát triển vững mạnh./.

Tin, ảnh: Bằng Lăng, BBT