Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Quy chế xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục-văn hóa- thể thao- môi trường- giám định tư pháp có sử dụng đất
01:34 | 27/06/2020 Print   E-mail    

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Quyết định 1657/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thủ tục xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục- đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám dịnh tư pháp có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó trình tự phối hợp thực hiện thủ tục xã hội hóa như lập và phê duyệt danh mục các văn bản đề nghị phê duyệt danh mục gồm các thông tin: Tên dự án, mục tiêu và quy mô đầu tư, vốn đầu tư dự án, địa điểm thực hiện dự án, diện tích sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, chức năng sử dụng đất, hiện trạng khu đất, thông tin liên hệ, các thông tin cần thiết khác (nếu có); Văn bản chủ trương liên quan (nếu có); Đề xuất hình thức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư  như đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất hay đấu giá tài sản công. Trường hợp danh mục các dự án xã hội hóa phù hợp với các quy hoạch có liên quan, có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm, có trong danh mục dự án cần thu hồi đất đã được phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đề xuất của các Sở quản lý chuyên ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục,  còn trường hợp dự án đề xuất kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa nhưng chưa phù hợp quy hoạch, chưa có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm, chưa có trong danh mục dự án cần thu hồi đất đã được phê duyệt.

Đối với việc công bố danh mục dự án phải bao gồm các thông tin về địa điểm thực hiện dự án, diện tích khu đất, chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch được phê duyệt, hiện trạng khu đất, hình thức lựa chọn nhà đầu tư, thông tin liên hệ và các thông tin cần thiết khác.

Việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được phê duyệt nêu trên, ủy ban nhân dân cấp huyện lập phương án về bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà tư. Việc xác định chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng căn cứ vào giá đất cụ thể được xác định trên cơ sở bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất công bố theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm gần nhất.

Bên cạnh đó, việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư được áp dụng theo hai hình thức là đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án. Trường họp đấu thầu dự án thì căn cứ kết quả lựa chọn nhà đầu tư, việc đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ; Thực hiện các thủ tục đầu tư

Căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh trong việc cấp các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành của Luật Đầu tư; Việc t hực hiện cho thuê đất thì căn cứ vào kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu, Sở Tài nguyên và Môi truờng tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho thuê đất cho nhà đầu tu theo quy định của Luật Đất đai và các quy định pháp luật có liên quan; và thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí thì căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án, Cục Thuế tỉnh huớng dẫn nhà đầu tư thực hiện xã hội hóa lập hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách miễn, giảm tiền thuê đất, thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế, phí, lệ phí./.

Tin: Việt Bách, BBT