Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
98% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền UBND Thành phố giải quyết đúng hạn
06:00 | 30/06/2020 Print   E-mail    

Theo báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu liên quan tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính và phản ánh kiến nghị của tổ chức và công dân.

Theo đó thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Vũng Tàu đã tiếp nhận 13.412 hồ sơ, trong đó hồ sơ chuyển kỳ trước sang là 622 hs, hồ sơ nhận mới là 12.790 hs, tổng số hồ sơ đã giải quyết là 13.323 hs, hoàn thành trước và đúng hạn là 13.044 hs, trễ hạn 279 hs, hồ sơ đang  giải quyết là 89 hs, tỷ lệ giải quyết đúng hạn 98%. Các phòng chuyên môn thuộc UBND Thành phố cơ bản hoàn thành 100% hồ sơ và đúng hạn. Do đặc thù và tính chất phức tạp nên lượng hồ sơ thuộc lĩnh vực Phòng Tài nguyên -Môi trường tỷ lệ giải quyết đúng hạn chỉ đạt 72%, phòng Quản lý đô thị đạt 97%.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố hoạt động đáp ứng yêu cầu của tổ chức, công dân

Thủ tục hành chính thuộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố đã tiếp nhận là 963 hồ sơ, trong đó hồ sơ chuyển kỳ trước sang là 364 hs, hồ sơ nhận mới là 599 hs,  tổng số hồ sơ đã giải quyết là 657 hs, hoàn thành trước và đúng hạn là 462 hs, trễ hạn 195 hs, hồ sơ đang  giải quyết là 306 hs, tỷ lệ giải quyết đúng hạn 70,4%.

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Kho bạc Nhà nước đạt 100% và đúng hạn. Riêng thủ tục thuộc công an Thành phố đã cấp mới 11.628 căn cước công dân. Dịch vụ bưu chính công ích là 4.913 hồ sơ thu phí đạt 196,8 triệu đồng.

Thủ tục hành chính giải quyết chậm trễ: 465 hồ sơ. Trong đó lĩnh vực Xây dựng: 70 hồ sơ; Tài nguyên – Môi trường: 200 hồ sơ; Đất đai: 195 hồ sơ. Trong 6 tháng bộ phận TN&TKQ không nhận ý kiến đóng góp thông qua hệ thống lấy ý kiến điện tử cũng như kiến nghị của tổ chức công dân liên quan đến tinh thần thái độ làm việc, tiếp công dân của cán bộ, công chức viên chức tại bộ phận TN&TKQ Thành phố.

Bộ phận TN&TKQ Thành phố đánh giá hạn chế hiện nay là hồ sơ lĩnh vực đất đai vẫn còn tình trạng trễ hẹn; một số hồ sơ trễ hẹn trả nhưng nhưng Phòng Tài nguyên - Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai không có thông tin phản hồi kịp thời cho tổ chức, công dân biết và cũng chưa thực hiện gửi thư xin lỗi đầy đủ đến tổ chức, công dân theo quy định. Đề nghị Thủ trưởng các Phòng chuyên môn trực thuộc UBND Thành phố quan tâm chỉ đạo cán bộ công chức, viên chức khi thụ lý hồ sơ thấy có vướng mắc hoặc thời gian giải quyết không đảm bảo đúng quy định hẹn trả phải thông báo kịp thời cho tổ chức, công dân biết trước ngày hẹn trả kết quả để tránh phiền hà và giảm bức xúc do người dân phải đi lại nhiều lần, đồng thời thực hiện gửi thư xin lỗi theo quy định; thông tin kịp thời về tình trạng hồ sơ trễ hẹn cho cán bộ tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả Thành phố biết để thông báo cho tổ chức, công dân biết về hồ sơ TTHC khi đến liên hệ nhận kết quả./.

Tin, ảnh: Lại Giang, BBT