Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Chủ động bố trí kinh phí thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sau đại dịch bệnh Covid-19.
05:36 | 03/07/2020 Print   E-mail    

Văn phòng Chính phủ có văn bản 5225/VPCP-ĐMDN ngày 29/6/2020 gửi đến các Bộ ngành và UBND các tỉnh, thành phố về việc triển khai Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid-19 vừa qua đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ( DNNVV) vượt khó khăn, duy trì và khôi phục hoạt động, sản xuất, kinh doanh.

Theo đó Thủ tướng chỉ đạo tập trung vào các nội dung như Khẩn trương sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn và nghiên cứu bổ sung các giải pháp để đưa các chính sách hỗ trợ DNNVV vào cuộc sống; Ưu tiên bố trí nguồn lực, đẩy mạnh triển khai hiệu quả các nội dung, chương trình, đề án hỗ trợ DNNVV;  Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về các nội dung hỗ trợ DNNVV.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố thuộc trung ương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: như Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, sửa đổi  để hoàn thiện cơ sở pháp lý triển khai các nội dung hỗ trợ của Luật Hỗ trợ DNNVV, bảo đảm thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành; nghiên cứu, bố trí vốn ngân sách nhà nước triển khai các chương trình, đề án hỗ trợ DNNVV, trong đó có “Chương trình hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị giai đoạn 2021-2025” sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thực hiện Luật hỗ trợ DNNVV và các Nghị định hướng dẫn; cập nhật, nâng cấp Cổng thông tin quốc gia về hỗ trợ DNNVV để hỗ trợ thông tin cho DNNVV.

Đối với Ngành Tài chính thì hướng dẫn triển khai sớm Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ sau khi được Quốc hội ban hành; tếp tục nghiên cứu, xây dựng chính sách về thuế thu nhập DNNVV để hỗ trợ DNNVV trong quá trình xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNDN để bảo đảm thống nhất với Luật Hỗ trợ DNNVV cũng như khẩn trương trình Chính phủ Nghị định về tổ chức hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2019, trong đó xem xét thêm việc Quỹ đầu tư phát triển địa phương đầu tư vào các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 quy định chi tiết về đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, bảo đảm phù hợp với nguồn lực tài chính của Quỹ và khả năng quản lý, giám sát của Quỹ; Cục thuế địa phương áp dụng miễn thuế môn bài 03 năm cho các doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV; ban hành cẩm nang hướng dẫn chi tiết về chính sách, thủ tục thuế, kế toán cho doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh; phổ biến các chính sách miễn, giảm tiền thuê đất phát triển cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai.

Các doanh nghiệp sx kinh doanh nhỏ và vừa cần được quan tâm, hỗ trợ để vượt qua sau đại dịch COVID

Ngành Ngân hàng nghiên cứu, đề xuất triển khai giải pháp thử nghiệm cho vay ngang hàng (P2P Lending) để hỗ trợ DNNVV tiếp cận vốn vay.

Đối với các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương thì chủ động cân đối và bố trí kinh phí thực hiện các đề án, chương trình hỗ trợ DNNVV trong kế hoạch trung hạn và hàng năm; xây dựng và sớm đưa vào hoạt động mạng lưới tư vấn viên của Bộ, ngành, địa phương mình quản lý; đa dạng hóa hình thức tài liệu hướng dẫn DNNVV, cải tiến nội dung tuyên truyền, hỗ trợ DNNVV; nghiên cứu ban hành các cẩm nang hướng dẫn chi tiết về các nội dung hỗ trợ, giới thiệu các Bộ, địa phương điển hình trong việc triển khai chính sách để chia sẻ cho các Bộ, ngành, địa phương khác tham khảo.Các hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai các nội dung hỗ trợ của Nhà nước theo quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV./.

Tin,ảnh: Việt Bách, BBT