Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở sẽ góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
05:44 | 03/07/2020 Print   E-mail    

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở là một trong những giải pháp quan trọng góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Từ nhận thức trên, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương tại thành phố Vũng Tàu đã tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở, qua đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

(Người dân phường Thắng Nhất thành phố Vũng Tàu phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng quê hương xanh, sạch, đẹp) 

Xác định thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở là tiền đề để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, những năm qua, các cấp, ngành, địa phương tại thành phố Vũng Tàu đã chú trọng triển khai các nhiệm vụ gắn với quy chế dân chủ, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong cán bộ, công chức. Để thực hiện tốt quy chế dân chủ, các cấp, ngành, địa phương tại thành phố Vũng Tàu luôn quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt các nội dung, chương trình về công tác dân vận đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Các cấp chính quyền, đơn vị đã triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ gắn công tác dân vận chính quyền với việc xây dựng Quy chế dân chủ cơ sở và thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan, chú trọng công tác cải cách hành chính gắn với thực hành dân chủ, nhất là những cơ quan, đơn vị thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân, trong việc niêm yết công khai thủ tục hành chính, công khai hóa các hoạt động, tạo sự đồng thuận, phát huy dân chủ trong Nhân dân.

Các cấp chính quyền tại thành phố Vũng Tàu đã có nhiều biện pháp giám sát công vụ nhằm nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ Nhân dân của cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức; có phong cách ứng xử văn minh; chú trọng nền nếp ý thức tôn trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ quy định trong hoạt động công vụ để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện quy định của Đảng, Nhà nước, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu; hướng tới xây dựng chính quyền trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân.

Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai tại 17/17  phường, xã. Quy trình, thủ tục tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được thực hiện theo đúng quy định. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài được các cấp, ngành quan tâm và từng bước nâng cao chất lượng; triển khai nhiều giải pháp để kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng, hợp pháp của công dân. Cụ thể, trong 06 tháng đầu năm 2020, thành phố đã tiếp tổng cộng 198 lượt với 201 công dân; trong đó lãnh đạo UBND thành phố Vũng Tàu tiếp 06 lượt với 9 công dân, Ban Tiếp công dân tiếp 192 lượt với 192 công dân. Trong 6 tháng đầu năm 2020 Thành phố đã tiếp nhận tổng cộng 353 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó có 113 đơn khiếu nại, 16 đơn tố cáo, 224 đơn kiến nghị. Kết quả, đã giải quyết 66 đơn khiếu nại, 08 đơn tố cáo, các đơn kiến nghị đã được quan tâm trả lời cho người dân; có 179 đơn năm 2019 chuyển qua, đã giải quyết 83 đơn còn lại Thành phố đang tích cực giải quyết.

Ngoài ra, cùng với việc triển khai các hoạt động giám sát, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tham gia phản biện đối với việc xây dựng những đề án về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền với nhiều hình thức như đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân, tổ chức nhiều đoàn công tác về cơ sở tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân ổn định sản xuất, đời sống, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Ông Trần Như Thắng (Bí thư chi bộ Khu phố 4, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu cho biết: Việc thực hiện QCDC ở cơ sở ngày càng được cấp ủy, chính quyền địa phương chúng tôi quan tâm chú trọng. Những vấn đề liên quan tới dân sinh trước khi HĐND phường Rạch Dừa xem xét, quyết định đều được đưa ra để nhân dân trực tiếp thảo luận, đóng góp ý kiến. Chính quyền các cấp cũng thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch các lĩnh vực liên quan đến giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân; niêm yết các quy định và đặt hòm thư tiếp nhận ý kiến phản ánh, tham gia góp ý về kết quả cải cách thủ tục hành chính, thái độ, tác phong, tính chuyên nghiệp, phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương chúng tôi.

Nói về việc thực hiện QCDC ở cơ sở, đại diện Ban dân vận Thành ủy Vũng Tàu cho rằng: Năm 2020, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tại thành phố Vũng Tàu đã quán triệt, triển khai và thực hiện đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy về thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ, thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được tăng cường. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các hội nghị cán bộ công chức, người lao động, Đại hội Đảng bộ, chi bộ các cấp, hội nghị đối thoại công khai, dân chủ. UBND cấp xã, phường thực hiện công khai các thủ tục hành chính, thời gian, quy trình và lệ phí giải quyết các công việc liên quan đến công dân theo mô hình “Một cửa”. Các phường, xã thành lập ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Việc triển khai và thực hiện “Năm dân vận chính quyền” được các cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục quan tâm, đã đề ra nhiều giải pháp tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh theo phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Việc thực hiện QCDC đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức./.

Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT