Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, pháp luật cho thanh thiếu niên
09:04 | 03/07/2020 Print   E-mail    

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, củng cố tình cảm, niềm tin, bản lĩnh chính trị, qua đó xây dựng thế hệ trẻ có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm để xứng đáng làm chủ nước nhà theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì thế, những năm qua, việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ luôn được Đảng bộ, chính quyền, các cấp, các ngành, các nhà trường tại thành phố Vũng Tàu và toàn xã hội quan tâm. Hệ thống pháp luật, công tác quản lý nhà nước về thanh thiếu nhi ngày càng được hoàn thiện. Giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ không ngừng được tăng cường và đổi mới. Thông qua các hoạt động giáo dục, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã tạo môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, lối sống nghĩa tình, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách.

Thanh niên thành phố Vũng Tàu được giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, học tập chuyên đề về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Những năm qua, UBND thành phố Vũng Tàu tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND 17 phường, xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về công tác thanh thiếu niên; lồng ghép các nội dung, hình thức, mô hình tuyên truyền vào Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật của thành phố nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, hội đoàn thể và toàn xã hội về vị trí, nhiệm vụ, vai trò của công tác thanh niên trong tình hình mới; Chỉ đạo các ban, ngành, UBND các phường, xã phối hợp với Đoàn Thanh niên các cấp triển khai các đợt tuyên truyền, phổ biến thực hiện pháp luật, các chính sách liên quan đến thanh niên với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, chú trọng triển khai lồng ghép vào việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Ngoài ra, thành phố cũng đã triển khai thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù đối với thanh niên vi phạm pháp luật trên từng địa bàn, đạt tỷ lệ 90% thanh niên vi phạm được phổ biến pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, hạn chế tái vi phạm pháp luật.

Thành Đoàn Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn; chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tuyên truyền phổ biến thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và các văn bản liên quan đến thanh niên trong toàn lực lượng cán bộ, công chức, viên chức và tầng lớp nhân dân trên địa bàn; 100% thanh niên trong khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể, các phòng, ban, đơn vị, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND các phường, xã trên địa bàn được tuyên truyền bằng các hình thức hội nghị, đối thoại với lãnh đạo,…. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên luôn được quan tâm, chỉ đạo thông qua các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội thành phố nhằm tuyên truyền những chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; phát động các cuộc vận động và sinh hoạt chính trị trong thanh niên toàn thành phố như cuộc vận động “thanh niên thành phố với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “tuổi trẻ thành phố uống nước nhớ nguồn”, …những buổi nói chuyện truyền thống nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, tổ chức hội trại tòng quân tự hào thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. Cụ thể trong 10 năm qua (2011-2020), Thành Đoàn Vũng Tàu đã tổ chức 10 đợt học tập 6 bài lý luận chính trị cho hơn 10.000 cán bộ đoàn chủ chốt; Tổ chức các Cuộc thi thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thu hút hơn 100.000 lượt thanh niên tham gia; Tổ chức nói chuyện truyền thống, tặng quà cho gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, dọn dẹp vệ sinh và thắp nến tri ân các anh hùng Liệt Sĩ nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7… hằng năm hoạt động thu hút hơn 10.000 lượt thanh niên tham gia. Tổ chức tuyên truyền Luật Thanh niên, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật An toàn giao thông… cho hơn 10.000 thanh niên mỗi năm. Triển khai đến 100% cơ sở, chi đoàn trong toàn thành phố thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” bằng nhiều việc làm mang ý nghĩa thiết thực.

Ông Nguyễn Hữu Định - Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu, báo cáo viên tại hội nghị chuyên đề về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên thành phố Vũng Tàu năm 2020 cho rằng: Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, quan trọng, đòi hỏi phải có sự quan tâm, đầu tư thích đáng. Đầu tư cho giáo dục, trong đó có giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là đầu tư cho tương lai của đất nước. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, của các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội; tạo điều kiện tối đa cho thế hệ trẻ học tập, lao động, cống hiến, là lực lượng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và vận động toàn xã hội thấy được ý nghĩa, vai trò, sự cần thiết của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; nhìn nhận đúng thế mạnh, cũng như những hạn chế vốn có của giới trẻ Việt Nam, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục thanh thiếu nhi. Lãnh đạo cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền địa phương cần định kỳ gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thế hệ trẻ.

Trong thời gian tới, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ cần được các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường và nâng cao về chất lượng, nhằm góp phần xây dựng thế hệ trẻ thành phố Vũng Tàu giàu lòng yêu nước, yêu quê hương, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức trong sáng, ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng lao động, trở thành những công dân tốt, tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng đất nước và quê hương Vũng Tàu ngày càng giàu mạnh./.

Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT