Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
07:45 | 09/08/2020 Print   E-mail    

Thực hiện Công văn số 7418/UBND-SNV ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019), ngày 07/8/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành văn bản số 5904/UBND-NV gửi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Vũng Tàu để triển khai Luật sửa đổi, bố ung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Theo đó, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm  2019.

UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã có trách nhiệm tổ chức triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị để thực hiện theo quy định. Đồng thời giao phòng Nội vụ có trách nhiệm: Tham mưu UBND thành phố thực hiện đúng các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng theo quy định./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT