Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
04:59 | 08/09/2020 Print   E-mail    

Trước thềm năm học mới 2020-2021, ngày 04/9/2020 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 1724/SGDĐT-VP về việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị triển khai, thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tập trung vào các nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất là tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh sinh viên về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của UBND tỉnh.

Minh họa: Các em học sinh Trường Tiểu học Hạ Long thành phố Vũng Tàu trong một giờ học

Thứ 2 là xây dựng Quy tắc ứng xử trong trường học: Quy tắc ứng xử trong trường học là những chuẩn mực, giá trị và hành vi ứng xử văn hóa thông qua các hoạt động giao tiếp, sinh hoạt, làm việc, học tập…, nhằm điều chỉnh cách thức ứng xử của mọi thành viên trong nhà trường theo thuần phong mỹ tục; tạo môi trường làm việc, học tập thân thiện, hợp tác, trách nhiệm, cởi mở, trung thực, văn minh trong nhà trường. Khi xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa cần lưu ý một số vấn đề như Quy tắc ứng xử chung;  Ứng xử của cán bộ quản lý; Ứng xử của giáo viên; Ứng xử của nhân viên; Ứng xử của học sinh trong nhà trường; Ứng xử của cha mẹ học sinh;  Ứng xử của khách đến nhà trường…

Thứ 3 là đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học: Bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh trong nhà trường; thể hiện được giá trị cốt lõi trong văn hóa ứng xử: Nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo, vùng miền. Giáo dục nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nâng cao phẩm chất, năng lực ứng xử cho nhà giáo, người học; Đổi mới phương pháp dạy học các môn: Đạo đức, Tiếng Việt, Lịch sử… theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Trong đó, đặc biệt coi trọng phương pháp trải nghiệm, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa của người học; giáo dục kiến thức pháp luật, giáo dục công dân. Thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học sinh.

Bên cạnh đó, xây dựng quy định, hướng dẫn cụ thể trong thực hiện nếp sống, thói quen văn minh, lịch sự với các chủ đề trong trường học, như: Văn hóa xếp hàng nơi công cộng, văn hóa văn minh khi tham gia giao thông, có cách ứng xử phù hợp với người già, trẻ nhỏ ở nơi công cộng, triển khai nguyên tắc tự giáo dục (tự phục vụ) trong các hoạt động liên quan (thư viện, trực nhật…); Đa dạng hóa hình thức giáo dục văn hóa ứng xử thông qua các hoạt động tập thể, các câu lạc bộ, sân chơi, trải nghiệm.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Trường học xây dựng kế hoạch, triển khai, quán triệt trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường; tuyên truyền trong các cuộc họp cha mẹ học sinh. Phát huy tính gương mẫu của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong xây dựng văn hóa ứng xử, chú trọng xây dựng nhân cách người thầy. Đẩy mạnh giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và học sinh; tạo nền tảng nhận thức và hành động để xây dựng môi trường văn hóa và ứng xử văn hóa trong trường học; Các nhà trường cần tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ bằng nội dung và hình thức phù hợp với tình hình chính trị, văn hóa, xã hội, đối tượng tham gia và điều kiện thực tế của địa phương; Mỗi cơ sở giáo dục cần xây dựng hệ giá trị, văn hóa đạo đức cốt lõi làm chuẩn mực, để mọi thành viên đồng thuận lấy đó làm mục tiêu phấn đấu./.

Tin, ảnh: Lê Ngân, BBT