Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa-Vũng Tàu hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2020-2021
03:59 | 17/09/2020 Print   E-mail    

 

Ngày 14/9/2020 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 1785/SGDĐT-GDMNTH về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa-Vũng Tàu hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

Thứ nhất: Năm học 2020-2021 là năm học toàn ngành giáo dục thực hiện nhiệm vụ kép với mục tiêu: vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid- 19 đang diễn biến phức tạp; các Phòng GDĐT căn cứ các hướng dẫn của Sở GDĐT chỉ đạo các trường tiểu học trên địa bàn quản lý xây dựng kế hoạch dạy học bảo đảm hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh xảy ra ở tỉnh; tăng cường các hình thức dạy học trực tuyến, dạy học qua internet và trên truyền hình theo hướng dẫn của Sở GDĐT và chuẩn bị mọi điều kiện phòng chống dịch bệnh.

Thứ 2: Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021 đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tích cực chuẩn bị các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện chương trình đối với lớp 2 từ năm học 2021-2022. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 (Chương trình giáo dục phổ thông 2006) từ lớp 2 đến lớp 5.

Thứ 3: Tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông đối với cấp tiểu học. Phòng GDĐT thực hiện rà soát trường, lớp, quy mô phát triển giáo dục; tham mưu lãnh đạo địa phương bố trí quỹ đất để xây dựngtrường, điểm trường, lớp học phù hợp, thuận lợi và đáp ứng nhu cầu người học; quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; có lộ trình khắc phục tình trạng trường lớp có quy mô lớp học và sĩ số học sinh vượt quá quy định, đặc biệt là ở trung tâm thành phố, các khu công nghiệp để đáp ứng mục tiêu giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Giáo dục 2019.

Thứ 4: Đảm bảo đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng theo chuẩn nghề nghiệp; thực hiện bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình; bồi dưỡng nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học; tổ chức bồi dưỡng cho 100% giáo viên dạy học lớp 2 về các nội dung bồi dưỡng theo quy định của Bộ GDĐT và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 2 cho năm học 2021-2022.

Thứ 5: Chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục tiểu học. Chú trọng kết hợp dạy chữ với dạy người, giáo dục ý thức, trách nhiệm của công dân đối với gia đình - nhà trường - xã hội cho học sinh tiểu học. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện từng địa phương.

Thứ 6: Thực hiện dạy tăng thêm 2 tiết tiếng Anh/tuần theo Nghị quyết 123/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và phấn đấu 100% học sinh lớp 3,4,5 được học Tin học.

Thứ 7: Về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học thì cần tập trung vào việc chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục; Phối hợp với các đợt kiểm tra ở nhà trường, Phòng GDĐT có kế hoạch kiểm tra năng lực của các em học sinh kém trí tuệ để nắm bắt tình hình và có tiếp tục giải pháp giảng dạy để giảm tỷ lệ học sinh lưu ban ở mức tối đa; Tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung giáo dục địa phương ở lớp 1; Tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; Ðổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; đánh giá học sinh tiểu học và đổi mới sinh hoạt chuyên môn; Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống; Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, Tin học; Chỉ đạo dạy và học 2 buổi/ngày; Thực hiện giáo dục đối với học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số; Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; hoạt động trải nghiệm; xây dựng, phát triển thư viện trường tiểu học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực cho học sinh; Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tiểu học đảm bảo đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng theo chuẩn nghề nghiệp; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng có hiệu quả cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt đối với đội ngũ giáo viên dạy lớp 2 năm học 2021-2022; Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và quy hoạch hợp lý mạng lưới trường, lớp; Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học./.

Tin: Lê Ngân, BBT