Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
05:18 | 23/09/2020 Print   E-mail    

Thực hiện công văn số 7238/UBND-LĐTBXH ngày 10/9/2020 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, ngày 18/9/2020 vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 1338 /PGDĐT-NGLL gửi các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở thực hiện một số nội dung sau đây:

Thứ nhất: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh mạnh dạn tố giác các hành vi vi phạm đến quyền của trẻ em, đặc biệt là nạn chăn dắt trẻ em trong đó có học sinh để xin ăn.

Thứ 2: Triển khai các hoạt động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em từ nhận thức cho tới hành vi của gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; có các biện pháp hỗ trợ kịp thời học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo cho trẻ em được hưởng những quyền và lợi ích tốt nhất để phát triển toàn diện góp phần xây dựng gia đình Việt Nam: no ấm, bình đẳng, hạnh phúc và bền vững.

Thứ 3: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung công văn số 3100/UBND-LĐTBXH ngày 18/5/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu đề nghị các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở triển khai thực hiện./.

Tin: Bằng Lăng, BBT