Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Bộ đơn giá sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ ngày 21/9/2020.
04:17 | 25/09/2020 Print   E-mail    

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày  09  tháng  9 năm 2020 ban hành Bộ đơn giá Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2020 và thay thế Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành bộ đơn giá Lưu trữ tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Theo đó Bộ đơn giá được sử dụng làm cơ sở để lập và thẩm tra dự toán, thanh quyết toán các dự án, nhiệm vụ xây dựng, kiểm tra, tiếp nhận tài liệu đất đai; chỉnh lý tài liệu đất đai; bảo quản tài liệu đất đai; khai thác tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Nhà nước.

Nội dung chính của Bộ đơn giá khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bao gồm: Kiểm tra, tiếp nhận tài liệu đất đai; Chỉnh lý tài liệu đất đai; Bảo quản tài liệu đất đai; Phục vụ khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai. Bộ đơn giá khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai áp dụng tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại trừ Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.Thực hiện theo quy định tại Bộ đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này.

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá này để lập dự toán và thanh quyết toán các công trình liên quan đến lĩnh vực về xây dựng, kiểm tra, tiếp nhận tài liệu đất đai; chỉnh lý tài liệu đất đai; bảo quản tài liệu đất đai; khai thác tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Bộ đơn giá nếu có sự thay đổi về định mức, chế độ, đơn giá thiết bị, vật liệu, dụng cụ theo mặt bằng đơn giá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong quá trình áp dụng.  Bộ đơn giá được xây dựng với mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng. Trường hợp mức lương cơ sở được Chính phủ điều chỉnh tăng thì Bộ đơn giá Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được áp dụng mức lương cơ sở đã được Chính phủ điều chỉnh./.

Tin: Kim Nguyễn, BBT