Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Chỉ thị của Thành ủy Vũng Tàu về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021.
07:42 | 04/10/2020 Print   E-mail    

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý trong công tác giáo dục và đào tạo của thành phố năm học 2020-2021, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, vừa qua, Thành ủy Vũng Tàu đã ban hành Chỉ thị số 02-CT/TU về về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021.

Theo đó, Chỉ thị nêu rõ, trong những năm qua, công tác giáo dục - đào tạo của thành phố Vũng Tàu luôn được các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và ngành giáo dục quan tâm, nỗ lực, phối hợp thực hiện cùng sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Hệ thống trường học ngày càng khang trang, sạch đẹp; môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, đội ngũ cán bộ giáo viên đủ số lượng, có phẩm chất và năng lực chuyên môn; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao; hạn chế tình trạng lưu ban, bỏ học, tạo được niềm tin trong nhân dân. Các cuộc vận động và phong trào thi đua được triển khai trở thành hoạt động thường xuyên, nề nếp, thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

(Không khí Lễ khai giảng năm học 2020-2021 tại Trường THCS Nguyễn Thái Bình)

Tuy nhiên, chỉ tiêu huy động học sinh trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo vẫn còn thấp; tình trạng chạy trường, học sinh bỏ học ở một số phường, xã, trường học vẫn còn; công tác rà soát, điều tra học sinh trong độ tuổi ra lớp chưa được coi trọng; việc vận động học sinh bỏ học trở lại trường, lớp còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao; hệ thống trường, lớp còn thiếu nhất là đối với cấp mầm non; một bộ phận nhỏ giáo viên và quản lý giáo dục các cấp chưa đạt chuẩn.

Bước vào năm học 2020-2021, để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục - đào tạo của thành phố, Ban thường vụ Thành ủy yêu cầu thực hiện tốt những nhiệm vụ:

Thứ nhất: Các cấp ủy Đảng, Chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh triển khai hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 và Nghị quyết số 51/2017/QH13 ngày 21/11/2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2015-2020; Chương trình hành động về nhiệm vụ phát triển giáo dục theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII.

Thứ 2: UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các phường, xã triển khai thực hiện rà soát, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, tăng vường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo; Triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới giáo dục và rà soát nhu cầu trường, lớp đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2030; Tiếp tục đẩy mạnh, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các trường học theo hướng tích hợp, kiêm nhiệm công việc ở những vị trí gián tiếp nhằm tiết kiệm biên chế; đẩy mạnh chỉ đạo, kiểm tra công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục không những giỏi về chuyên môn mà còn hiểu biết xã hội sâu rộng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất tốt, tận tâm, yêu nghề, mến trẻ, là những tấm gương sáng mẫu mực; Tăng cường chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo tiếp tục triển khai đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phương pháp kiểm tra, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo định hướng thực chất, phát triển toàn diện, phát huy năng lực sáng tạo của học sinh; tích cực thanh tra, kiểm tra việc thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường; chú trọng việc dạy và học ngoại ngữ, tin học và giáo dục nâng cao thể chất, luyện tập thể dục thể thao, kỹ năng thực hành xã hội để học sinh thích ứng với cuộc sống; xây dựng xã hội học tập, phát triển văn hóa đọc, khuyến khích phát triển “gia đình, dòng họ hiếu học” giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập; tạo điều kiện để mọi người dân thành phố được học tập suốt đời, tạo ra nguồn nhân lực cho tương lai đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và đất nước; Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và phường, xã phối hợp chặt chẽ, đảm bảo an ninh, an toàn trong và ngoài nhà trường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19, phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường; thông tin, truyền thông kịp thời, đầy đủ những chủ trương, định hướng đổi mới, những thành tích, cá nhân điển hình trong công tác giáo dục và đào tạo.

Thứ 3: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các đoàn thể, chính trị thành phố phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục, với các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền, vận động mọi nguồn lực xã hội thực hiện xã hội hóa, khuyến học, khuyến tài; tích cực tham gia có hiệu quả vào sự nghiệp giáo dục của thành phố, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Thứ 4: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các ban, ngành và các tổ chức đoàn thể từ thành phố lên phường xã theo chức năng nhiệm vụ được giao có kế hoạch tổ chức thực hiện tốt các nội dung được nêu trong Chỉ thị và báo cáo kết quả đạt được về Ban thường vụ Thành ủy.

Thứ 5: Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này./.

Tin, ảnh: Bằng Lăng, BBT