Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Miễn giảm giá thuê dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid – 19
10:42 | 09/10/2020 Print   E-mail    

Ngày 02/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10802/UBND–VP về việc miễn giảm giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid – 19.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo và đề xuất về việc triển khai thực hiện chính sách thực hiện miễn giảm giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid – 19 theo chủ trương của UBND tỉnh tại công văn số 4826/UBND – VP ngày 14/5/2020; Lập danh sách các đối tượng được miễn giảm, tính toán số tiền được miễn, giảm của từng chợ; Xác định kinh phí hỗ trợ đối với các chợ có mức thu không đủ bù chi trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid – 19 từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/6/2020.

UBND tỉnh sẽ miễn giảm giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid – 19 

Riêng đối với các chợ do doanh nghiệp khai thác, quản lý thì áp dụng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp do dịch bệnh Covid - 19 quy đinh tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các chế độ chính sách khác do Trung ương quản lý

UBND tỉnh giao Sở Tài chính làm đầu mối chủ trì phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tổng hợp chung tình hình miễn giảm giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid -19, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết cụ thể theo quy định./.

Tin, ảnh: Phan Thảo, BBT