Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Triển khai việc tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học cơ sở
10:53 | 09/10/2020 Print   E-mail    

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Văn bản số 1939/SGDĐT-GDTrHTX ngày 30/9/2020 về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021, ngày 02/10/2020 vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 1440/KH-GDĐT về triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu Năm học 2020-2021.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học; sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn; Gắn hoạt động NCKH của học sinh với việc đổi mới hình thức tổ chức dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học.

Để tổ chức hoạt động Nghiên cứu khoa học của học sinh trung học và chuẩn bị tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật các cấp, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường Trung học cơ sở thực hiện tốt các nội dung sau:

Thứ nhất: Tổ chức tuyên truyền rộng rãi cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu Năm học 2020-2021; Tổ chức cho giáo viên, học sinh nghiên cứu đầy đủ các tiêu chí đánh giá dự án (bao gồm dự án khoa học và dự án kỹ thuật) quy định tại Thông tư số 32/2017/TTBGDĐT ngày 19/12/2017 của Bộ Giáo dục về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT- BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; vận dụng các tiêu chí đánh giá dự án trong việc thực hiện các dự án nghiên cứu.

Thứ 2: Trên cơ sở Quy chế và các quy định, hướng dẫn về cuộc thi KHKT cấp tỉnh, cấp quốc gia năm học 2020-2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường Trung học cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công tác NCKH cho hoc̣ sinh phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, đặc điểm của địa phương, đối tương hoc sinh, chương trình, nội dung dạy học.

Thứ 3: Phát triển Câu lạc bộ KHKT trong đơn vị nhằm tạo môi trường cho học sinh nghiên cứu, chia sẻ về kiến thức, kỹ năng và các sản phẩm NCKH; giúp đỡ học sinh trong việc tiếp cận và vận dụng các phương pháp NCKH và sản phẩm khoa học vào thực tiễn; rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho hoạt động NCKH, học tập và trong cuộc sống.

Thứ 4: Hiệu trưởng phân công giáo viên bảo trợ, có thể đồng thời là người hướng dẫn học sinh NCKH. Giáo viên bảo trợ học sinh NCKH được tính số tiết dạy trong thời gian hướng dẫn theo quy định tại Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để có thời gian cho việc nghiên cứu, hướng dẫn học sinh, đi thực tế, thực hành, xây dựng báo cáo, chuẩn bị và tham dự cuộc thi; thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với giáo viên tham gia hướng dẫn và đánh giá các dự án KHKT của học sinh theo quy định tại Thông tư số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập và các chế độ theo quy định tại các văn bản khác có liên quan. Đối với giáo viên có nhiều đóng góp tích cực và có học sinh đạt thành tích cao trong cuộc thi thì được xem xét nâng lương trước thời hạn, được ưu tiên xét đi học tập nâng cao trình độ, được xét tặng giấy khen, bằng khen và ưu tiên khi xét tặng các danh hiệu khác.

Thời gian và địa điểm tổ chức: Thời gian: Dự kiến trong 02 ngày từ ngày 06, 07/11/2020; (Hội đồng giám khảo làm việc 07 ngày, từ ngày 30/10/2020 đến 07/11/2020).

Địa điểm: Trường THCS Huỳnh Khương Ninh thành phố Vũng Tàu.

Đối tương dự thi: Học sinh đang học lớp 8, 9 THCS trên địa bàn thành phố Vũng Tàu có kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực năm học 2019-2020 từ loại khá trở lên.

Lĩnh vực dự thi: Các dự án dự thi thuộc 22 lĩnh vực xung quanh các ngành khoa học Tự nhiên và khoa học xã hội.

Nội dung thi: Nội dung thi là kết quả nghiên cứu được thực hiện trong vòng 09 tháng tính đến ngày 30/10/2020 của các dự án khoa học hoặc dự án kỹ thuật (sau đây gọi chung là dự án) thuộc các lĩnh vực của Cuộc thi; Dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của 02 học sinh trong cùng một đơn vị dự thi (gọi là dự án tập thể). Dự án tập thể phải có sự phân biệt mức độ khác nhau đóng góp vào kết quả nghiên cứu của người thứ nhất (nhóm trưởng) và người thứ hai. Mỗi học sinh chỉ được tham gia 01 dự án dự thi.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu yêu cầu các trường Trung học cơ sở nghiêm túc tổ chức thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo (bộ phận nghiệp vụ THCS) để kịp thời giải quyết./.

Tin: Bằng Lăng, BBT