Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Quy chế kiểm tra sát hạch đối với công chức, viên chức
05:31 | 24/10/2020 Print   E-mail    

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 về quy chế tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia triển khai thực hiện việc kiểm tra sát hạch công chức, viên chức là các cơ quan hành chính cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó nội dung kiểm tra sát hạch là kiểm tra, đổi chiếu các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và các trình độ khác của cá nhân công chức, viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm đang đảm nhiệm; Kiểm tra, sát hạch về khả năng am hiểu về pháp luật, chính sách của ngành, lĩnh vực và các kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ được giao, năng lực đề xuất, tham mưu giải quyết công tác chuyên môn theo các quy trình, quy định; các kỹ năng xử lý tình huống thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng thực hành công nghệ thông tin và kỹ năng giao tiếp của công chức, viên chức.

Với hình thức kiểm tra thực tế trên hồ sơ công chức, viên chức đối với các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ; Đánh giá qua phiếu quan sát; Công chức, viên chức được kiểm tra, sát hạch trực tiếp làm 2 bài kiểm tra, gồm: Bài trắc nghiệm về kiến thức chung, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ và kỹ năng giao tiếp của công chức, viên chức liên quan, thời gian kiểm tra, sát hạch: 60 phút. Và bài thực hành giải quyết 01 tình huống sự việc thực tế liên quan đến hoạt động chuyên môn, thời gian kiếm tra, sát hạch: 120 phút.

Vũng Tàu là một trong những địa phương tiên phong của tỉnh trong việc tổ chức sát hạch,thi tuyến các chức danh lãnh đạo.

Đối với nội dung đề kiểm tra, sát hạch thì phải căn cứ vào tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức phù hợp với vị trí việc làm cần kiểm tra, sát hạch; kết cấu đề phải bảo đảm tính chính xác, khoa học. Mỗi đề phải có đáp án và thang điểm chi tiết. Đề phải được đóng trong phong bì, niêm phong và bảo quản theo chế độ tài liệu tuyệt mật; việc giao nhận, mở đề đều phải lập biên bản theo quy định; Đối với bài kiểm tra bằng hình thức thi viết, phải chuẩn bị ít nhất một đề chính thức và một đề dự phòng; Đối với bài kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm, phải chuẩn bị ít nhất 02 đề chính thức và 02 đề dự phòng, đề được nhân bản để phát cho từng công chức, viên chức (CCVC); CCVC ngồi gần nhau không được sử dụng đề giống nhau, việc nhân bản đề phải đảm bảo hoàn thành trước giờ kiểm tra, sát hạch 60 phút. Đề sau khi nhân bản được niêm phong và bảo quản theo chế độ tài liệu tuyệt mật.

Quy định đối với cách tính điểm thì bài kiểm tra, sát hạch được tính theo thang điểm 100; Điểm của mỗi công chức, viên chức dự kiểm tra, sát hạch là điểm trung bình cộng của hai thành viên tham gia chấm điểm của mỗi bài kiểm tra, sát hạch. Quy định điểm lẻ là làm tròn đến 02 chừ số thập phân. Nếu điểm của 02 thành viên chấm chênh lệch nhau từ 10% trở xuống so với điểm tối đa thì lấy điểm bình quân, nếu chênh lệch trên 10% so với điểm tối đa thì các thành viên chấm cùng trao đổi để thống nhất, nếu không thống nhất được thì báo cáo Chủ tịch Hội đồng Kiểm tra, giám sát quyết định.

Còn nguyên tắc đánh giá công chức, viên chức đạt kỳ kiểm tra, sát hạch phải đạt các điều kiện sau là tham gia đầy đủ các bài kiểm tra, sát hạch và có điểm của mỗi bài từ 50 điểm trở lên và có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và các trình độ khác của cá nhân công chức, viên chức đúng quy định và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm đang đảm nhiệm; đổi với công chức, viên chức không đạt các điều kiện trên, cơ quan, đơn vị, địa phương đề xuất, thổng nhất phương án đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn hoặc bố trí, sắp xếp công chức, viên chức theo quy định.

Ngoai ra quy chế cũng quy định về Hội đồng kiểm tra, sát hạch CCVC; nhi65em vụ quyền hạn của các thành viên Hội đồng; Tổ chuyên viên giúp việc quy trình tổ chức thực hiện; giải quyết khiếu nại, tố cáo; lưu trữ tài liệu…/.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT