Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020 - 2021 trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Tỉnh
04:13 | 22/11/2020 Print   E-mail    

Thực hiện văn bản số 4072/BGDĐT-KHTC  ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị chỉ đạo chấn chỉnh nghiêm thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020 – 2021, vừa qua Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 2295/SGDĐT-KHTC ngày 09/11/2020 về việc tiếp tục chấn chỉnh, thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020 - 2021 trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Tỉnh.

Theo đó, để chấm dứt tình trạng trên, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện đúng quy định và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trong đó cần tập trung một số giải pháp như sau:

Thứ nhất: Thực hiện cơ chế thu, quản lý và sử dụng học phí, mức thu học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Thứ 2: Quản lý và sử dụng các khoản huy động tài trợ, ủng hộ tự nguyện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Thứ 3: Yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định của Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

Thứ 4: Tạm thời thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường theo hướng dẫn tại các văn bản: Văn bản số 8027/UBND-VP ngày 12 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Hướng dẫn về thu và sử dụng các khoản thu khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập từ năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 1900/SGDĐT-KHTC ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác Tài chính năm học 2020 - 2021và chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020 - 2021; Văn bản số 2015/SGDĐT-KHTC ngày 09 tháng 10 năm 2020 triển khai thực hiện văn bản số 10909/UBND-VP ngày 06 tháng 10 tháng 2020 của UBND tỉnh hướng dẫn về thu và sử dụng các khoản thu khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập;

Thứ 5: Yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu các văn bản nêu trên để khắc phục một số tồn tại nhận thấy qua công tác kiểm tra các cơ sở giáo dục đầu năm học 2020 - 2021, cụ thể: Xây dựng chương trình và kế hoạch hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải quy định rõ trách nhiệm của Ban đại diện và Hiệu trưởng nhà trường; Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, từ đó xây dựng tỷ lệ trích tỷ lệ % kinh phí trích từ Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp về cho Ban đại diện cha mẹ học sinh trường (tỷ lệ trích phải có sự thống nhất của các thành viên trong Ban đại diện cha mẹ học sinh); Việc vận động ủng hộ kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải trên tinh thần tự nguyện, không cào bằng;

Bên cạnh đó, nhà trường căn cứ kế hoạch hoạt động năm học và dự toán ngân sách được cơ quan nhà nước giao xây dựng kế hoạch vận động tài trợ, viện trợ báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục cấp tiểu học, trung học cơ sở; Báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đối với cơ sở giáo dục cấp trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục khác trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, trước khi tổ chức vận động tài trợ; Căn cứ Luật quản lý tài sản công và các văn bản về quản lý tài sản hiện hành triển khai thực hiện quản lý tài sản đúng quy định, không để phụ huynh đưa tài sản vào lắp đặt tại các phòng học nhà trường không thông qua quy định vận động tài trợ, viên trợ; Không sử dụng kinh phí thu tiền giấy làm bài kiểm tra của học sinh để chi photo đề thi, mua giấy in, mực in đề thi; Kinh phí của học sinh để thuê mướn nhân công dọn dẹp nhà vệ sinh học sinh để chi mua giấy vệ sinh, dụng cụ vệ sinh… nhằm tránh tình trạng lạm thu trong trường học.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở rà soát và chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm tại đơn vị và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa bàn quản lý./.

Tin: Bằng Lăng, BBT