Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Triển khai thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục Mầm non
04:42 | 27/11/2020 Print   E-mail    

Thực hiện ý kiến của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại văn bản số 10581/UBND-VP ngày 29/9/2020 về việc triển khai Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 09/9/2020 của Chính phủ, ngày 23/11/2020 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã ban hành Văn bản số 2402/SGDĐT-KHTC về việc Triển khai thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục Mầm non.

(Minh họa: Các em học sinh Trường mầm non Họa Mi, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu trong hội thi Bá khỏe, thông minh) 

Theo đó, để chính sách phát triển giáo dục mầm non thực hiện được triển khai kịp thời, đúng quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu Nghị định số 105/2020/NĐ-CP nêu trên để tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai chính sách phát triển giáo dục mầm non tại địa phương và triển khai đến các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn quản lý thực hiện, cụ thể:

Thứ nhất: Chính sách ưu tiên phát triển giáo dục mầm non ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng khó khăn: thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định 105/2020/ND-CP, cụ thể: Hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn cho trẻ em. Kinh phí hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non được tính trên số lượng trẻ em được ăn bán trú, tối thiểu bằng 2.400.000 đồng/01 tháng/45 trẻ em, số dư từ 20 trẻ em trở lên được tính thêm một lần mức hỗ trợ. Mỗi cơ sở giáo dục mầm non được hưởng không quá 05 lần mức hỗ trợ nêu trên/01 tháng và không quá 9 tháng/01 năm học; Phương thức thực hiện là hằng năm, cùng với thời điểm dự toán ngân sách nhà nước, căn cứ vào số trẻ em hiện có, cơ sở giáo dục mầm non công lập theo quy định tại khoản 2 Điều này lập dự toán theo quy định gửi về phòng giáo dục và đào tạo tổng hợp, gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Thứ 2: Chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo: thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định 105/2020/ND-CP, cụ thể: Trẻ em thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hỗ trợ tiền ăn trưa là 160.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Thứ 3: Chính sách đối với giáo viên mầm non dạy lớp ghép, tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số: thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định 105/2020/ND-CP, cụ thể giáo viên mầm non thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này hàng tháng được hỗ trợ thêm một khoản bằng tiền là 450.000 đồng/tháng (Bằng chữ: bốn trăm năm mươi nghìn đồng một tháng); Thời gian hưởng hỗ trợ tính theo số tháng dạy thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học; Tiền hỗ trợ được trả cùng với việc chi trả tiền lương của tháng và không dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ 4: Chính sách hỗ trợ tài liệu và chi phí tập huấn đối với giáo viên mầm non dân lập, tư thục: thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định 105/2020/ND-CP, cụ thể giáo viên mầm non theo quy định tại khoản 1 Điều này được Nhà nước hỗ trợ tài liệu và chi phí tập huấn khi tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Mức hỗ trợ của ngân sách thực hiện theo mức hỗ trợ đối với giáo viên công lập có cùng trình độ tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định; Hăng năm, căn cứ kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng của phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục lập danh sách giáo viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng gửi phòng giáo dục và đào tạo. Phòng giáo dục và đào tạo có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng dự toán, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện theo quy định.

Riêng chính sách đối với giáo viên mầm non quy định tại khoản 1 Điều 7 và khoản 1 Điều 8 Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non được thực hiện đến hết năm 2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu các văn bản nêu trên triển khai đến các cơ sở giáo dục mầm non thuộc địa bàn quản lý nhằm đảm bảo trẻ em mẫu giáo và giáo viên mầm non được hưởng đúng, đủ chính sách được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP./.

Tin, ảnh: Bằng Lăng, BBT