Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Mục tiêu vì con người, vì hạnh phúc của Nhân dân
05:31 | 31/12/2020 Print   E-mail    

 

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG:

Kỳ 2: Mục tiêu vì con người, vì hạnh phúc của Nhân dân

----------

Trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII có viết: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”. Quan điểm trong dự thảo đậm nét, nhất quán, xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc. Mục tiêu vì con người và vì hạnh phúc của Nhân dân được đúc kết ở đây. 

Trong tiêu ngữ của nước ta bên cạnh “độc lập” và “tự do” thì “hạnh phúc” cũng là một thành tố và được xem là mục tiêu hướng đến của đất nước; Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì” (Thư Bác gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng năm 1945). Hạnh phúc của Nhân dân chính là sự thụ hưởng và được thụ hưởng các thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của đông đảo người dân, tức là phải tạo mọi điều kiện để số đông người dân được thụ hưởng các thành tựu phát triển của đất nước. Chính những lý do đó trong phát biểu chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII tháng 9/2020, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng lấy mức độ hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, điều đó cho thấy mục tiêu vì con người và hạnh phúc của Nhân dân được Đảng ta luôn coi trọng, là nhiệm vụ của mỗi cấp ủy, chính quyền địa phương.

Thành phố Vũng Tàu thiết kế trang trí chào mừng Đại hội XIII của Đảng 

Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân đã được Tỉnh ủy, UBND Tỉnh triển khai với một tinh thần quyết liệt, trách nhiệm và luôn được thảo luận tại các hội nghị của cấp ủy địa phương, 8 nội dung cần thiết cho đời sống người dân gồm: nhà ở; thu nhập bình quân đầu người; giáo dục - đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm và giảm nghèo; thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; y tế; văn hóa; môi trường; an ninh trật tự được đưa vào kế hoạch thực hiện với các chỉ tiêu: Đến năm 2025, phấn đấu 97% hộ dân có nhà ở đạt tiêu chuẩn từ bán kiên cố trở lên và có các trang thiết bị cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng, sinh hoạt tối thiểu của người dân; Nâng mức thu nhập bình quân đầu người/tháng của người dân bằng khoảng 1,2 lần mức bình quân chung của các tỉnh/thành phố trong vùng Đông Nam bộ; Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 2,1 %; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 100%; Trên 90% dân số được quản lý sức khỏe; Tuổi thọ bình quân của người dân phấn đấu đạt 76,95 tuổi…

Theo ông Trần Bá Việt, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Vũng Tàu thì việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân hướng đến mục tiêu đem lại hành phúc của Nhân dân, thành phố Vũng Tàu tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc 12 nhiệm vụ mà Ban thường vụ Tỉnh ủy đề ra đó là: chăm sóc sức khỏe của người dân, nâng cao dân trí, phát triển văn hóa đọc của người dân; giải quyết các vấn đề về môi trường, tạo dựng được môi trường sống lành mạnh, an toàn, thân thiện cho người dân; đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội; chăm lo nhà ở, nhất là nhà ở cho người nghèo, gia đình chính sách; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần; nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước và mức độ hài lòng của người dân đối với các cơ quan nhà nước; đẩy mạnh việc quan tâm chăm lo cho những đối tượng yếu thế…có thể xem đây cũng là tổng thể nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương mà Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể thực hiện hàng năm.

“Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” 5 mục tiêu cũng là đích đến của đất nước Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII sẽ có một Nghị quyết vô cùng quan trọng để định hướng cho sự phát triển đất nước trong nhiều năm tiếp theo. Chúng ta có quyền tin tưởng mục tiêu vì con người, vì hạnh phúc của Nhân dân sẽ được Đảng ta có những định hướng giải pháp cụ thể và xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ khóa XIII của Đảng./.  

Bài, ảnh: Thắng Cảnh, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn