Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân là nhiệm vụ then chốt của Đảng
05:41 | 11/01/2021 Print   E-mail    

Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân là nhiệm vụ then chốt của Đảng.

------------- 

Đảng cộng sản Việt Nam luôn nhất quán khẳng định: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu là quy luật tồn tại, phát triển của Đảng. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta cũng luôn khẳng định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị Đại 

Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng. Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đó là cơ sở, tiền đề vững chắc bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh. Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức được nâng cao hơn, tư duy được đổi mới hơn, tư tưởng được thống nhất hơn, thể hiện ở việc đã tạo được sự nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với những vấn đề lớn, cơ bản trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, do tác động tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường, khiến cho một số cán bộ, đảng viên hoang mang, dao động, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Mặc dù đã có nghị quyết riêng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng song trong Đảng vẫn còn những khuyết điểm nghiêm trọng, kéo dài, chậm được khắc phục, với những diễn biến phức tạp, chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, làm giảm sút lòng tin của Nhân dân đối với Đảng; làm suy giảm vị trí, vai trò, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng. Do vậy cần phải quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng đảng. Đại hội XII (năm 2016), Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Sự nhấn mạnh này không chỉ đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng, còn xuất phát từ thực tiễn tình hình, từ quyết tâm giải quyết triệt để một vấn đề cấp bách hiện nay, đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Mục tiêu “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” thực chất là để “nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”. Như vậy, về bản chất không thay đổi mà chỉ đi sâu hơn vào vấn đề cấp thiết hiện nay. Trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ cần thiết, cấp bách.

Nhìn lại năm 2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là khủng hoảng do đại dịch Covid-19 nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Đất nước ta tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao; tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế ngày càng được nâng lên. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có chuyển biến mạnh mẽ, đạt kết quả rất quan trọng, được nhân dân đồng tình, tin tưởng và ủng hộ. Quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia, vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Trong thành tích chung đó, có đóng góp rất quan trọng của ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Những năm qua, Đảng bộ thành phố Vũng Tàu đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, thông qua việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức ở Đảng bộ thành phố Vũng Tàu đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao; tư tưởng thống nhất, thể hiện ở sự đoàn kết nhất trí, sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Năm 2020 vừa qua, Đảng bộ Thành phố Vũng Tàu đã kết nạp 184 đảng viên, công nhận đảng viên chính thức 329 trường hợp. Ban hành kế hoạch về việc thực hiện công tác kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025 và phân giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025; kế hoạch tổ chức hội thảo về các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác kết nạp đảng viên. Kiện toàn các Tổ công tác của Thành ủy theo dõi, kiểm tra và dự sinh hoạt đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ thành phố Vũng Tàu theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư. Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng và trao tặng huy hiệu Đảng đợt 03/2, 19/5, 02/9 và 07/11 cho 765 đảng viên; Hoàn thành việc thực hiện đề án hợp nhất một số đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Vũng Tàu, cụ thể: hợp nhất Thư viện vào Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao Thành phố; hợp nhất Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch vào Ban Quản lý các khu du lịch thành Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, công tác kiểm điểm năm 2020, phân loại tổ chức đảng và đảng viên được Đảng bộ thành phố Vũng Tàu chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ; hoàn thành công tác kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức đối với cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; đánh giá tập thể lãnh đạo, quản lý và đánh giá, xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2019. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân: Củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ Đảng - Dân; tập hợp, vận động và phát huy sức mạnh của toàn dân, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận. Giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Tiếp tục cụ thể hoá mối quan hệ "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ" và phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, hưởng thụ". 

Đảng bộ thành phố Vũng Tàu cũng đã tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xem đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là trách nhiệm và nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, không bao che, dung túng và không can thiệp, ngăn chặn việc chống tham nhũng, lãng phí. Từng bước hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Có thể thấy rằng, xây dựng Đảng là nhiệm vụ cơ bản thường xuyên, cũng là nhiệm vụ then chốt trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi sự nỗ lực cao độ của toàn Đảng, toàn dân ở mọi cấp, mọi ngành và của bản thân mỗi đảng viên, đồng thời phải có chủ trương, biện pháp thích hợp, phải tìm ra được yêu tố tác động để có biện pháp phòng ngừa và giải quyết chính xác. Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là dịp để các chi bộ, Đảng bộ trong cả nước nhìn lại và đánh giá lại tổ chức mình, bản thân mình, vạch ra kế hoạch phấn đấu trong thời gian tới để cùng quyết tâm thực hiện tốt nhất mục tiêu xây dựng Đảng, xây dựng đất nước, xây dựng địa phương mình ngày càng vững mạnh, văn minh, giàu đẹp hơn./.

Bài: Lê Ngân, BBT