Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Nguồn vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 thành phố Vũng Tàu là 4.186,28 tỷ đồng
05:49 | 13/01/2021 Print   E-mail    

Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu tại kỳ họp thứ Mười Sáu về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách nhà nước thành phố Vũng Tàu. Với tổng nguồn vốn đầu tư phát triển là 4.186,28 tỷ đồng gao gồm: nguồn tăng thu dự toán 154,180 tỷ đồng; nguồn thu từ tiền sử dụng đất 1.250 tỷ đồng; nguồn đảm bảo mặt bằng chi đầu tư xây dựng 1.225 tỷ đồng; nguồn xổ số kiến thiết 447,1 tỷ đồng; nguồn đầu tư HTKT-XH bổ sung từ ngân sách tỉnh 1.100 tỷ đồng.

Theo đó, bố trí kế hoạch vốn trung hạn 1.987,59 tỷ đồng; dự án bố trí danh mục kế hoạch chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 bổ sung khi đủ điều kiện khởi công là 1.234,75 tỷ đồng; dự án lập thủ tục đầu tư sẽ bổ sung kế hoạch trung hạn 2021-2025 khi đủ điều kiện bố trí vốn 498,5 tỷ đồng; dự phòng phát sinh 11,12% là 465,44 tỷ đồng. Số vốn dự phòng theo quy định tại khoản 6 Điều 51 của Luật Đầu tư công để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch Đầu tư công trung hạn được sử dụng trong các trường hợp theo quy định, cụ thể: Xử lý trượt giá sau khi đã sử dụng hết số vốn dự phòng trong tổng mức đầu tư được duyệt của từng dự án theo quy định của pháp luật; bổ sung đầu tư dự án khẩn cấp và dự án cần thiết mới phát sinh; vấn đề cấp bách khác phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Nội dung bố trí kế hoạch vốn đầu tư trong năm 2021-2025 cho các dự án Thành phố quyết định đầu tư, cụ thể: Dự án chuyển tiếp và mở mới bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 là 103 dự án, tổng kế hoạch vốn là 1.987,59 tỷ đồng; về dự án bố trí danh mục chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 là 29 dự án, tổng kế hoạch vốn dự kiến bố trí sau khi đủ điều kiện bổ sung kế hoạch trung hạn là 1.234,75 tỷ đồng.

Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện kế hoạch Đầu tư công trung hạn theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản quản lý đầu tư xây dựng của Chính phủ và các Bộ ngành liên quan. Trong quá trình thực hiện khai thực hiện nếu có vấn đề phát sinh Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố để xem xét điều chỉnh theo quy định./.

Tin: Thắng Cảnh, BBT