Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục trong việc tuyển đủ giáo viên các cấp học
05:05 | 14/01/2021 Print   E-mail    

Ngày 12/01/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có Công văn số 82/SGDĐT-TCCB gửi UBND các huyện, thị, thành phố về việc Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục trong việc tuyển đủ giáo viên các cấp học.

Theo đó, ngày 21/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 127/2018/NĐ-CP về quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục (Nghị định số 127/2018/NĐ-CP); Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2018 và thay thế Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Ngày 22/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 12/2020/TT- BGDĐT hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/7/2020 và thay thế Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/05/2015 của Bộ Giáo dục và Đào  tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Tại Điều 6 của Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT có nêu: “Căn cứ quy định của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo”. Tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều địa phương chưa quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND huyện, thị, thành phố:

Thứ nhất: Chỉ đạo phòng giáo dục và đạo tạo căn cứ Nghị định 127/2018/NĐ-CP và Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT sớm tham mưu UBND huyện, thị, thành phố ban hành quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thứ 2: Rà soát quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của UBND và Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố; trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Phòng GDĐT tại Nghị định số 127/2018/NĐ-CP để chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tham mưu thực hiện đúng thẩm quyền. UBND huyện, thị, thành phố chủ động trong việc chỉ đạo thực hiện việc tuyển đủ giáo viên các cấp học thuộc phạm vi quản lý cho năm học 2021-2022 và các năm tiếp theo, trong đó cần lưu  ý về thời gian thực hiện.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 10197/UBND-VP ngày 4/10/2019 về việc tháo gỡ khó khăn tình trạng thiếu giáo viên giảng dạy trong các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh; công văn nêu rõ: “Để kịp thời đảm bảo đủ số lượng giáo viên giảng dạy trong các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh trong năm học 2019-2020 và các năm tiếp theo. Việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo phải được thực hiện thống nhất về thời gian trên phạm vi toàn tỉnh. Vào tháng 2 hàng năm, cơ quan sử dụng viên chức phải xây dựng xong kế hoạch tuyển dụng trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định để tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành việc tuyển dụng viên chức vào tháng 5 hàng năm”.

UBND các huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về quá trình tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức cho các cơ sở giáo dục trực thuộc; Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về quá trình tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức cho các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Để góp phần cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của ngành, Sở GDĐT kính đề nghị UBND huyện, thị, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện những vấn đề trên./.

Tin: Lê Ngân, BBT