CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nghị định 150/2018/NĐ-CP đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin truyền thông.

Đọc tiếp »

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc phải lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa.

Đọc tiếp »

Cơ quan Nhà nước không gửi văn bản giấy khi đã gửi văn bản điện tử

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng chính quyền điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho...

Đọc tiếp »