TIN TRONG NƯỚC TIN TRONG NƯỚC

Chính phủ ban hành Nghị định 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ...

Đọc tiếp »

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020 về việc phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước. Quyết định có...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Văn phòng Chính phủ có công văn số 5001/VPCP-CN ngày 22/6/2020 chỉ đạo các ngành Công an, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và UBND các tỉnh, thành phố về việc chấn...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Chính phủ vừa ban hành QĐ số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2020 về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (ETC) đối với phương tiện giao thông đường bộ thuộc đối tượng...

Đọc tiếp »

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1560/QĐ-BVHTTDL ngày 10/6/2020, về việc phê duyệt Tiêu chí tuyển chọn tài năng lĩnh vực Sân khấu

Đọc tiếp »